1. Die Kaapse Onderrig- en Leierskapinstituut (KOLI) sal in 2018 tydens skoolkwartale of skoolvakansies weer SARO-geendosseerde kursusse vir onderwyserontwikkeling, konferensies en seminare vir prinsipale, adjunkprinsipale, departementshoofde en onderwysers aanbied (Bylae A).

2. Alle kursusse wat in 2018 deur KOLI aangebied word, sal op die KOLI-webtuiste beskikbaar gestel word: www.wcedctli.co.za teen 16 Oktober 2017.

3. Onderwysers wat daarin belangstel om hierdie kursusse by te woon, moet via die KOLI-webtuiste aansluit. Die aanteken- en registrasieproses word in Bylae B uiteengesit.

4. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement sal aflosonderwysers in diens neem vir die duur van die kursusse wat gedurende skoolkwartale deur gevestigde onderwysers by KOLI bygewoon word, met dien verstande dat:

  • daar geen botallige onderwyser by die skool is nie;
  • die gevestigde onderwyser nie 'n onderwyser is wat deur die beheerliggaam besoldig word nie; en
  • die gevestigde onderwyser nie reeds vir 'n ander onderwyser instaan nie.
5. Dit is die skool se verantwoordelikheid om 'n geskikte aflosonderwysers vir die onderwyser te vind wat 'n kursus bywoon.

6. Slegs 50 onderwysers sal vir elk van die kursusse, wat tydens die skoolkwartaal aangebied word, geregistreer word.

7. Moet asseblief nie huiwer om met die volgende KOLI-programkoordineerders in verbinding te tree om meer inligting oor die 2018 KOLI-intervensies te bekom nie.

8. Bring asseblief die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van alle onderwysers.


GETEKEN: PAD BEETS
ADJUNK-DIREKTEUR-GENERAAL: KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBESTUUR
DATUM: 2017:10:16

"Bylae A"  (grootte: 17 KB)
Bylae B  (grootte: 31 KB)