1. Die Nasionale Onderwystoekennings (NOT) erken uitnemendheid en hoe vlakke van professionalisme, en voorsien die onderwysgemeenskap van die geleentheid om die prestasies van buitengewone onderwysers te vier. Voorts plaas hulle die kollig op die uitsonderlike werk wat deur onderwysers verrig word.

2. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) is dus trots om die gasheer te wees en die 18de jaarlikse provinsiale toekenningseremonie aan te bied, 'n geleentheid wat die 18de jaarlikse NOT-seremonie voorafgaan.

3. 'n Elektroniese weergawe van die Inligtingsgids, wat die nominasievorms en kwalifiserende kriteria bevat, is aangeheg. Let asseblief daarop dat die gedrukte weergawes nie aan skole verskaf sal word nie. Skole word versoek om die aangehegte nominasievorms vir voltooiing uit te druk.

4. Alle onderwysers, beheerliggame en distriksamptenare word uitgenooi om nominasies, wat op die kriteria van die inligtingshandleiding gebaseer is, by hul skoolhoofde of sentrumbestuurders in te dien.

5. Verdienstelike onderwysers kan in die volgende kategoriee genomineer word:

  • Uitnemendheid in graad R-onderrig
  • Uitnemendheid in Laerskoolonderrig (graad 1-7)
  • Uitnemendheid in Sekondereskoolonderrig (graad 8-12)
  • Uitnemendheid in Laerskoolleierskap
  • Uitnemendheid in Sekondêreskoolleierskap
  • Uitnemendheid in Spesialebehoeftes- en Inklusiewe Onderrig
  • Uitnemendheid in Tegnologie – Verrykte Onderrig en Leertoekenning
  • Uitnemendheid in onderrig van Wiskunde (AOO)
  • Uitnemendheid in onderrig van Natuurwetenskap (AOO)
  • Nelson Mandela-lewensprestasietoekenning
6. Skoolhoofde en sentrumbestuurders word versoek om die voltooide nominasievorms na hul onderskeie distrikskantore vir die aandag van die distrikskoördineerders te stuur. Indien u verdere inligting verlang, kontak asseblief die toepaslike distrikskoördineerder soos hieronder gelys:

Distrik Distrikskoördineerder(s) Kontak-besonderhede E-posadres
Metro-Oos Me Genevieve Rhode 021 900 7035 Genevieve.Rhode@westerncape.gov.za
Mnr Keith de Wet 021 900 7036 Keith.DeWet@westerncape.gov.za
Metro-Sentraal Me Lesley Hutchings 021 514 6945 Lesley.Hutchings@westerncape.gov.za
Metro-Noord Mnr Trevor Adams 021 938 3016 Trevor.Adams@westerncape.gov.za
Mnr Owen Weeder 021 938 3174 Owen.Weeder@westerncape.gov.za
Metro-Suid Mnr Rowan Esau 021 370 2016 Rowan.Esau@westerncape.gov.za
Kaapse Wynland Mnr Alton Koenze 023 348 4673 Alton.Koenze@westerncape.gov.za
Mnr Bertram Jacobs 021 348 0633 Bertram.Jacobs@westerncape.gov.za
Eden en Sentrale Karoo Mnr David Sampson 044 803 8341 David.Sampson@westerncape.gov.za
Overberg Mnr Edward Kies 028 214 7367 Edward.Kies@westerncape.gov.za
Weskus Mnr Avril Daniels 022 719 1809
082 639 7554
Avril.Daniels@westerncape.gov.za
Provinsiale Kantoor (KOLI) Mnr Gavin de Bruyn 021 900 5062/37 Gavin.Debruyn@westerncape.gov.za
Me Jacqueline Titus 021 900 5035 Jacqueline.Titus@westerncape.gov.za

7. Genomineerdes word versoek om hulself met die kriteria en proses vir beoordeling vertroud te maak.

8. U aandag word gevestig op die volgende, soos in die Inligtingsgids genoem:

Ten einde die wenners op kluster-, provinsiale en nasionale vlak te kies, sal van genomineerdes verwag word om ’n aanbieding (PowerPoint of plakkaat) te lewer oor die algemene en spesifieke kriteria deur hul werk te beklemtoon wat vir hierdie veelbegeerde toekenning oorweeg moet word. Dit sal dien as die finale onderhoud om die kluster-, provinsiale en nasionale wenners te bepaal.


9. 'n Maksimum van vyf onderwysers per kategorie kan 'n span vorm.

10. Die sluitingsdatum vir die indien van alle nominasievorms by die distrikskoordineerder is 11 Augustus 2017.

11. Kluster- en provinsiale naaswenners en wenners sal elk Inligtings-en-kommunikasietegnologie (IKT-) -geskenkbewyse van verskillende waardes ontvang, wat by 'n betroubare IKT-diensverskaffer afgehaal kan word, d.w.s.:

Vlak Waarde van IKT-geskenkbewys
Kluster-wenners R4 000
Kluster-naaswenners (2de en 3rde) R2 000
Provinsiale wenners R12 000
Provinsiale naaswenners R7 000

12. Skole wat wen, sal elk 'n kontanttoekenning van R5 000 (kluster) en R 7 500 (provinsiaal) per skool per finalis ontvang wat vir professionele ontwikkeling van die onderrigpersoneel ter verbetering van klaskamerpraktyk gebruik moet word.

13. Hierbenewens sal die wenners op kluster- asook provinsiale vlak in die Kategorie Uitnemendheid in onderrig van Natuurwetenskap (AOO) geborgde naweekwegbreke van CapeNature by hul oorde regoor die provinsie ontvang. Vir verdere inligting kan u die betrokke distrikskoordineerder of die Direktoraat: Kaapse Onderrig- en Leierskapinstituut kontak.

14. Die Nasionale Onderwystoekennings word ondersteun deur die Hoof van Onderwys, unies, beheerliggaamverenigings en die Provinsiale Minister verantwoordelik vir Onderwys.

15. Alle lede van die skoolgemeenskap word aangemoedig om deel te neem aan die nominasie van verdienstelike onderwysers vir die Nasionale Onderwystoekennings.

16. Bring asseblief die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van alle onderrigpersoneel.


GETEKEN: PAD BEETS
ADJUNK-DIREKTEUR-GENERAAL: KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBESTUUR
DATUM: 2017:07:25

"NTA 2017 18th Edition Information Guide & Nomination Form"  (grootte: 3 678 KB)