1. Kuqhotyoshelwe apha uluhlu lweesetyhula ezikhutshwe liSebe leMfundo leNtshona Koloni ngekota yesine ka-2006
2. Iisetyhula zithunyelwa ngefomathi ye-imeyili, kodwa izikolo ezingekabinayo I-imeyili zisaza kuqhubeka zifumana iikopi zeesetyhula ezingamaphepha. Ukuba iisetyhula zinezihlomelo ezingenako ukuthunyelwa nge-imeyili, ziya kufumaneka iikopi zazo ezingamaphepha.
3. Luxanduva lwezikolo namagosa ukutshekisha mihla le I-imeyili yazo ukuze zihlale zinolwazi ngazo zonke iisetwhula kwanoko kubhalwe kuzo njengoko la maxwebhu ebaluleke kakhulu ukuze likwazi ukusebenza ngempumelelo iSebe leMfundo leNtshona Koloni. Liza kutshekisha iSebe leMfundo ukuba izikolo zizifumene zaza zazivula na iisetyhula ezithunyelwe kuzo.
4. Mazincede izikolo namagosa zenze iifolda kwiikhompyutha zazo ukwenzela ukugcina ezi setyhula, nemakusetyenziswe le ndlela isetyenziswa ngokubanzi kumagama eefolda "WCED circulars 2006". Iisetyhula mazifakwe efayilini ngalo lonke ixesha zisasebenza ngokusemthethweni.
5. Ziyafumaneka iisetyhula ezakhutshwa ukusuka ekuqaleni kuka- 2003 kweli phepha lewebhu yeSebe leMfundo leNtshona Koloni: http://wced.wcape.gov.za/circulars/index_circmins.html.
6. Nceda wazise bonke abachaphazelekayo okubhalwe kule setyhula ukuze bakuthathele ingqalelo.
7. Siya kuyithakazelela kakhulu intsebenziswano yenu.


ISAYINWE: NGU-L.J. ELY
INTLOKO: YESEBE LEMFUNDO
UMHLA: 2007:02:13

List of circulars for the fourth quarter, 2006  (ubukhulu: 14 KB)