1. Kufakwe apha izintlu zokugqibela zeencwadi ezi nokufundwa zoncwadi olucetyiswayo neencwadi ezimiselwe ukufundwa zamaBakala 7 - 12 ngo-2008.
2. Izintlu zeencwadi ezinokufundwa zoncwadi lwabafundi beBakala 10 bango-2008 isekwazezo zazimiselwe ukufundwa zabafundi beBakala 10 ngo-2006 nango-2007. Makufundwe iSetyhula 0034/2005 neSetyhula 0035/2006, yomhla we-04/06/2005 nowe-22/09/2006 ngokulandelelanayo. (Jonga KWISIHLOMELO A esiqhotyoshelweyo.)
3. Ootitshala beBakala 11 ngo-2008 bangakhetha iincwadi zoncwadi lokufundwa kwizintlu zeencwadi zeWCED zabafundi beBakala 11, okanye bakhethe naziphi na iincwadi ezifanelekileyo kwezo zintlu izikolo zazifumanayo ngo-2007, ngeSetyhula 0060/2006, yomhla we-24/11/2006. (Jonga KWISIHLOMELO B esiqhotyoshelweyo.)
4. Okuqhotyoshelwe kule setyhula zizintlu zeencwadi zeBakala 12 ezimiselwe ukufundwa, eziya kuvavanywa ngeBreyili kwangokunjalo, ukulungiselela abaviwa abangaboni kakuhle (visually impaired). (Jonga KWISIHLOMELO C esiqhotyoshelweyo.)
5. Abaviwa abaya kubhala uViwo lweMatriki ngoMeyi nangoJuni 2008 okanye uViwo lweSatifikethi seMatriki sikaZwelonke (National Senior Certificate Examination) ngoNovemba 2008 baya kuvavanywa kwiincwadi ezimiselwe ukufundwa kwizintlu ezihamba kunye nale setyhula. Qaphela ukuba kuzo zonke ezinye iilwimi, uluhlu lweBakala 12 luka-2008 luselolo luka-2007. Izintlu zoncwadi lweelwimi ezingezizo zaseBurhulumenteni ziyakufumaneka emva kwethuba kuba zona ziqulunqwa yiBhodi yeeMviwo eZimeleyo (Independent Examining Board (IEB)).
6. ISebe linqwenela ukuvakalisa umbulelo walo kubo bonke abenze igalelo ekuqulunqweni kwezi zintlu. Kubulelwa ngokukodwa iikomiti zeencwadi ezimiselwe ukufundwa.


SIGNED: S.M. NAICKER
HEAD: EDUCATION
DATE: 2007:08:03Final lists of Literacy Study (English, IsiXhosa, Sesotho, Setswana and Dramatic Arts)  (ubukhulu: 136 KB)
Finale lyste van Literatuurstudie (Afrikaans, IsiXhosa 3de Taal, Dramatiese Kuns en Spraak en Drama)  (ubukhulu: 84 KB)
KWISIHLOMELO A (Annexure A)  (ubukhulu: 425 KB)
KWISIHLOMELO B (Annexure B)  (ubukhulu: 125 KB)
KWISIHLOMELO C (Annexure C)  (ubukhulu: 16 KB)