1. Kuvunyiwe ukwandiswa kwezi bhasari zilandelayo ukuqalela emva kwi-1 Apreli 2007:
1.1 Esona sixa-mali sikhulu seebhasari zokubhoda ezihlawulelwa abafundi abasweleyo abakwiihostele ezikwizikolo zikarhulumente eziqhelekileyo sandisiwe ukusuka kwi R4 480-00 ukuya kwi-R4 704-00 ngomfundi ngamnye ngonyaka.
1.2 Esona sixa-mali sikhulu seebhasari zezothutho nezokubhoda kwiihostele zabucala ezihlawulelwa abafundi abasweleyo kwezi zithili: West Coast & Winelands, South Cape & Karoo ne-Breede River & Overberg, sandisiwe ukusuka kwi-R1 044-00 ukuya kwi-R1 096-00 ngomfundi ngamnye ngonyaka.

QAPHELA: Ezi bhasari zibalwa ngokovavanyo lokujonga ubungakanani bentswelo (means test) nangokweekhrayitheriya (criteria) ezichazwe kule Setyhula 0143/1998 yowe-6 Novemba 1998 nakule 0029/2001 yowe-13 Matshi 2001.

2. Kukwavunywe nokwandiswa kwenkxaso-mali yokuhlawula abasebenzi ukuqalela emva kwi-1 Apreli 2007:
2.1 Inkxaso-mali yokuhlawula abasebenzi ehlawulwa kwizikolo zikarhulumente ezinamanani obhaliso angaphantsi kwabafundi abayi-201 yandisiwe ukusuka kwi-R300-00 ukuya kwi-R315-00 ngomfundi ngamnye ngonyaka ukwenzela ukuba kuqeshwe iinkonzo zoomabhalane/zokucoca.
2.2 Inkxaso-mali yokuhlawula abasebenzi ehlawulwa kwiihostele zezikolo zikarhulumente ezinamanani obhaliso angaphantsi kwabafundi abayi-50 abahlala ehostele yandiswe ukusuka kwi-R4 155-00 ukuya kwi-R4 363-00 ngomfundi ngamnye ngonyaka ukwenzela ukuba kuthengwe ukutya okunezondlo/iinkonzo zokucoca.
2.3 Inkxaso-mali yokuhlawula abasebenzi ehlawulwa kwiihostele zecawa/zabucala yandiswe ukusuka kwi-R1 045-00 ukuya kwi-R1 098-00 ngomfundi ngamnye ngonyaka ukwenzela ukuba kuthengwe ukutya okunezondlo/iinkonzo zokucoca.
3. Iimali ezingazange zahlawulwa ngokunxulumene nezo zicelo sele zivunyiwe zokubhoda, zezothutho nezeebhasari zokubhoda zabucala kunye nezentlawulo yenkxaso-mali yabasebenzi ukususela kwi-1 Apreli 2007, ziya kuhlawulwa ngokufanelekileyo.
4. Kucelwa ukuba wazise ngokuqulethwe yile setyhula kuwo onke amalungu ebhunga lolawula lesikolo nakubo bonke abachaphazelekayo ukuze bakuthathele ingqalelo.


ISAYINWE: NGU-L.J. ELY
INTLOKO: YESEBE LEMFUNDO
UMHLA: 2007:05:09