1. ISebe leMfundo leNtshona Koloni liqalise iprojekthi eyodwa yokubonelela umfundi ngamnye weBakala 12 ngencwadi yesifundo (text book) kuso ngasinye sezifundo zakhe zisixhenxe.
2. Le projekthi inika inkxaso ukuphunyezwa kweNkcazo yeKharityhulam kaZwelonke kwiBakala 12 ngo-2008. Izikolo zazichazelwe ngale projekthi kwiNgcaciso eMfutshane yeCandelo loPhuhliso lweKharityhulam 0026/2007.
3. Baceliwe abapapashi ukuba baze kubonisa iincwadi zabo zezifundo nezikhokelo zootitshala kumboniso weencwadi oya kubanjelwa kwizithili zee-EMDC ukususela nge-28 Meyi ukuya kwi-7 Juni 2007. Amagosa ekharityhulam aya kwenza inkcazo-ntetho (presentation) yeyure enesiqingatha ngesifundo ngasinye ngemigaqo yokukhethwa kweencwadi. Bayabongozwa ootiitshala ukuba baye nezintlu eziqhotyoshelweyo zeencwadi zezifundo kulo mboniso weencwadi nokuba basebenzise eli thuba ukuxoxa ngokukhethwa kweencwadi kunye noogxa babo. Kungekudala kuza kuthunyelwa ezikolweni ingcaciso emfutshane yophuhliso lwekharityhulam eneenkcukacha zeendawo namaxesha emiboniso yeencwadi.
4. Le setyhula ihamba kunye nezintlu zeencwadi zezifundo zikazwelonke zeBakala 12 esele zifumaneka iincwadi zezifundo zazo. Ikomiti kazwelonke ekhetha iincwadi eyenziwe ngamagosa emfundo, imibutho yootitshala nootitshala, sele iziphengulule iincwadi isebenzisa iqela leekhrayitheriya ezibandakanya ezo zokungqinelana ne-NCS. Ngako oko ke iincwadi zezifundo, mazikhethwe kwizintlu eziqhotyoshelweyo (IsiHlomelo A). ISebe iWCED aliyi kuzihlawulela iincwadi ezingakhethwanga kwezi zintlu.
5. Kucelwa uqaphele ukuba ezi zintlu ziqhotyoshelweyo zeSebe leMfundo likazwelonke (DoE) azinazincwadi zezifundo kwezi zifundo zilandelayo: Agricultural Management Practices, Agricultural Technology, Design, Visual Art, Official Languages at 2nd Additional Level, Civil Technology, Electrical Technology, Nautical Science, Maritime Economics. Isicwangciso sokunika inkxaso ezi lwimi sithathelwa ingqalelo. Nakuba kunjalo, izikolo ezinolwazi ngezibonelelo ezixhasa ukufunda nokufundisa (LTSM) kwezi zifundo maziqhagamshelane noMlawuli weCandelo loPhuhliso lweKharityhulam.
6. Iilwimi ezingezozaseburhulumenteni ziya kuvavanywa yi-IEB. Malunga nezibonelelo ezixhasa ukufunda nokufundisa kwezi zifundo, kuya kuxoxwa ngazo kwintlanganiso njengoko kucacisiwe kwiNgcaciso eMfutshane yeCandelo loPhuhliso lweKharityhulam 0046/2007.
7. Le projekthi ayenzi malungiselelo oncwadi olumiselwe ukufundwa (prescribed literature) kwiilwimi njengoko izintlu zeencwadi ezimiselwe ukufundwa kuzwelonke (national prescribed book lists) ziya kuqala ukusetyenziswa ngo-2009.
8. Yamkela ezi zinto ziqhotyoshelweyo zilandelayo:
IsiHlomelo A - Ikhatalogu yeencwadi zezifundo 
        zeBakala 12 evunywe yi-DoE
IsiHlomelo B - Iikhrayitheriya ezisetyenzisisweyo
        ukukhetha iincwadi zeBakala 12 
IsiHlomelo C - Ifom yeRikhwizishini 
       (Requisition form)
IsiHlomelo D - Ifom yokubuyiswa kweencwadi 
        zezifundo ngabafundi (Textbook retrieval form)
9. Kufuneka izikolo zizikhethele iincwadi zesifundo ngasinye zize zingenise ezo zintlu zeencwadi ezikhethiweyo kwifom yerikhwizishini (IsiHlomelo C). Le fom yerikhwizishini ifuna ukuba isikolo senze ezi zinto zilandelayo:
(a) Sikhethe iincwadi ezimbini (2 titles) ngolandelelwano lwendlela ezikhethwa ngayo (Eyokuqala ekhethwayo neyesibini (1st chioce and 2nd choice) kwisifundo ngasinye.
(b) Sinike inani labafundi abalindelekileyo kwisifundo ngasinye ngo-2008.
(c) Sinike inani lezikhokelo zootitshala ezifunekayo kwisifundo ngasinye ngo-2008.
(d) Makuqatshelwe ukuba i-odolo yeBakala 12 ngo-2008 mayingabi ngaphezu kwe-10% yenani labafundi ababhalisiweyo beBakala 12 ngo-2007, ngaphandle kokuba kuthunyelwa ileta enika izizathu zokuthethelela oku kuMlawuli weCandelo loPhuhliso lweKharityhulam kwaza oko kwavunywa phambi kwe-15 Juni 2007.
(e) Sityumbe umthengisi weencwadi omnye ovunyiweyo, noya kungena kwimvumelwano neSebe iWCED ukuba enze iinkonzo. Uluhlu oluhlaziyiweyo lwabathengisi beencwadi abavunyiweyo lwanikwa kwiNgcaciso eMfutshane 0027/2006, yaMalungiselelo oKwenziwa kweeNkonzo yomhla we-17 Novemba 2006.
10. Ifom yerikhwizishini (isiHlomelo C) nesicwangciso sokubuyiswa kweencwadi zezifundo ngabafundi (isiHlomelo D) mazisayinwe yinqununu nosihlalo webhunga lolawulo lesikolo zize zingeniswe ngesandla okanye zithunyelwe ngeposi kule dilesi ilandelayo ingadlulanga imini emaqanda ye-22 Juni 2007:
Education Multicentre
For attention: Mr A Engel
Special Project Grade 12 Textbooks
Private Bag X14, KUILS RIVER, 7579

Kucelwa uqaphela ukuba akukho zi-odolo zifike mva ziya kuhlawulwa liSebe iWCED.

11. Zakuba zithengiwe iincwadi, mazifakwe kwi-inventri yesikolo zize zinikwe abafundi ngosuku lokuqala lwesikolo ngo-2008. Abafundi mabanikwe imiyalelo yokuba zinyamekelwa njani iincwadi kwaye makulungiswe inkqubo yokubuyiswa kweencwadi ngabafundi ekupheleni konyaka. Amagosa eSebe iWCED aya kukubeka esweni ukuphunyezwa kwezi mfuno zingummiselo xa etyelele izikolo. ISebe iWCED linovuyo ngokuba libe nako ukubonelela izikolo ngezi ncwadi zezifundo kwaye linethemba lokuba ziya kusetyenziswa kakuhle ukuphucula umgangatho wemfundo.


ISAYINWE: NGU-S.M NAICKER
INTLOKO: YESEBE LEMFUNDO
UMHLA: 2007:05:10

Addendum A  (ubukhulu: 99 KB)
Addendum B  (ubukhulu: 53 KB)
Addendum C  (ubukhulu: 19 KB)
Addendum D  (ubukhulu: 7 KB)