1. ISebe leMfundo kuzwelonke libonelele ezi ndidi (categories) zabafundi zilandelayo, abanokuthi, ngokoxwebhu lomgaqo-nkqubo oyi-National Senior Certificate: A qualification at Level 4 on the National Qualifications Framework (NQF), babe ngabafanelekileyo ukuba banyenyiselwe imiqathango ngo-2008 xa kuqhutywa uviwo lweSatifikethi seMatriki sikaZwelonke (National Senior Certificate):
1.1 Abaviwa abazizithulu;
1.2 Abaviwa abangakwazi kuthetha okanye kuyiqonda intetho (Aphasic) nabanengxaki yokufunda bacacise amagama (dyslectic candidates)
1.3 Abaviwa abanengxaki yokubala esisithintelo ekufundeni (mathematical disorder) efana ne-dyscalculia
2. Abaviwa abanezi ngxaki zingentla ezizithintelo ekufundeni baya kubonelelwa ngolu hlobo lulandelayo:
2.1 Umviwa osisithulu angenza ulwimi lwaseburhulumenteni lube lunye kuphela, kwinqanaba loLwimi lokuQala oloNgezelelweyo (First Additional level), ngokuxhomekeka ekubeni wenza esinye isifundo kwiQela B endaweni yolwimi lwaseburhulumenteni lwesibini. Oku kunyenyiswa kwemiqathango kuya kusebenza kuphela ukuba ngaba umfundi ololo hlobo uyangqinelana neemfuno zokupasa (promotion requirements) ezikhankanywe kumhlathi 11(1)(e) we-National Senior Certificate: A qualification at Level 4 on the National Qualifications Framework (NQF).
2.2 Abaviwa abangakwazi kuthetha okanye kuyiqonda intetho nabanengxaki yokufunda nokucacisa amagama (Aphasic and dyslectic candidates) bangenza ulwimi lube lunye lwaseburhulumenteni, kwinqanaba loLwimi lokuQala oloNgezelelweyo (First Additional level), ngokuxhomekeka ekubeni benza esinye isifundo kwiQela B endaweni yolwimi lwaseburhulumenteni lwesibini.
2.3 Abaviwa abanengxaki yokubala esisithintelo ekufundeni (mathematical disorder), efana ne-dyscalculia, bangaxolelwa ekufundeni uLwazi lweMathematika okanye iMathematika (Mathematical Literacy or Mathematics), ngokuxhomekeka ekubeni benza esinye isifundo kwiQela B endaweni yoLwazi lweMathematika okanye yeMathematika. Lo mnyinyiva uya kusebenza kuphela xa ngaba umfundi ololo hlobo uyangqinelana neemfuno zokupasa (promotion requirements) ezikhankanywe kumhlathi 11(1)(e) we-National Senior Certificate: A qualification at Level 4 on the National Qualifications Framework (NQF).
3. Izicelo zokunyenyiswa kwemiqathango zabafundi abakwiBakala le-10 nele-11 kulo umiyo ziya kuqwalaselwa liCandelo leeMviwo leSebe leMfundo leNtshona Koloni ukuba ngaba izicelo ezo zifike phambi komhla wokuvala we-05 Oktobha 2007.
4. Ukususela ngo-2008 zonke izicelo zokunyenyiswa kwemiqathango elapha ngentla mazenziwe kwiinyanga ezimbini zokungena komfundi kwiBakala 10.
5. Zonke izicelo mazixhaswe ziingxelo zeemvavanyo (evaluations) zezithintelo ekufundeni ezenziwe ziikomiti ezinika inkxaso kwii-EMDC.
6. Isigqibo sokugqibela sokuvunywa kokunyenyiswa kwemiqathango kwabo bafundi siya kwenziwa yiNtloko yeSebe leMfundo.


ISAYINWE: NGU-S.M. NAICKER
INTLOKO: YESEBE LEMFUNDO
UMHLA: 2007:05:07

National Senior Certificate: A qualification at Level 4 on the National Qualifications Framework (NQF)  (ubukhulu: 293 KB)