1. KwiSetyhula 0129/2000 yowe-3 Oktobha 2000, eyayimalunga nolawulo lokwamkelwa kwabafundi ezikolweni, iSebe leMfundo leNtshona Koloni (i-WCED) lazisa izikolo ukuba kubaluleke gqitha ukuba izikolo zibe neerekhodi ezinengcaciso engundoqo ngabafundi neya kuthi ifunwe amaxesha ngamaxesha zizo zombini, isikolo neSebe i-WCED.
2. Enye yezi rekhodi yirejista yokubakho esikolweni kwabafundi. Nakuba kunjalo, iSebe i-WCED liqaphele ukuba ezinye izikolo azikuhoyanga ukugcina ezi rejista zokubakho esikolweni.
3. Ziyakhunjuzwa kwakhona iinqununu ukuba ukugcinwa kweerejista zokubakho esikolweni kwabafundi kunyanzelekile nokuba iinqununu mazenze amalungiselelo okuba ukubakho kwabafundi esikolweni makutshekishwe xa kuqala usuku lwesikolo ngalunye. Makuthunyelwe ngekhompyutha isishwankathelo sekota serejista yokubakho kwabafundi esikolweni (isiHlomelo A) ekupheleni kwekota nganye kuMlawuli weCandelo lwezoPhando ngezeMfundo (Director: Education Research) ngale dilesi ye-imeyili mpohl@pgwc.gov.za, kwakunye nekopi kumphathi wesekethe wesikolo eso ukulungiselela iinjongo zeerekhodi. Izikolo ezingenazo izibonelelo ze-imeyili mazingenise iikopi ezingamaphepha. Makusoloko kukho maxa onke (permanently available) irejista yokubakho esikolweni kootitshala ukwenzela ukuba ihlolwe ngamagosa eSebe i-WCED. Amamagosa eSebe i-WCED aya kutyelela izikolo amaxesha ngamaxesha ukuqinisekisa ukuba ezi rejista nezinye iirekhodi zigcinwa ngendlela efanelekileyo.
4. Njengoko kwakucaciswe gca kwiSetyhula 0097/2002 yowe-8 Agasti 2002, eyayisingethe umba womgaqo-nkqubo weerejista zokubakho emsebenzini nokukhululwa emsebenzini (attendance and time-off registers) kootitshala nabasebenzi benkonzo karhulumente (public servants), kunyanzelekile kwakhona ukuba ukugcinwe irejista yokubakho esikolweni kootitshala sisikolo ngasinye.
5. Izikolo zazinikwe iikopi zeerejista zokubakho esikolweni kwabafundi kunye nootitshala kwenziwa nesicelo sokuba izikolo zizenzele iidyuplikheyithi zazo. Kodwa ke ngoku kukho iqela leerejista eziprintiweyo ezinokucelwa ziinqununu kwii-EMDC zazo phambi kokuphela kukaMeyi 2007.
6. Kucelwa wazise okubhalwe kule setyhula bonke abasebenzi namalungu ebhunga lolawulo lesikolo (all personnel and governing body members) ukuze bonke bakuthathele ingqalelo.


ISAYINWE: NGU-J.H. LYNERS
INTLOKO: YESEBE LEMFUNDO
UMHLA: 2007:05:07

Isihlomelo A  (ubukhulu: 12 KB)