1. Ucazululo lweziphumo zenkqubo yokumodareyithwa kwe-SPMDS yomjikelo we-2004/05 lwabonisa oku kulandelayo:
1.2 Abaqeshwa abaninzi abakumanqanaba aphezulu bafumana iibhonasi zentsebenzo ngaphezu kwabaqeshwa abakumanqanaba abo basandula kuqeshwa (1-6) (entry level) (1-6)).
1.3 Iiphaneli zokumodareyitha zafumana ubunzima ekunikeni izimvo zokuxhasa abatyunjwa (nominees) kususelwa kwizizathu ezanikwayo zentsebenzo encomekayo (commendable) nebalaseleyo (outstanding). Izizathu ezanikwayo ngokubanzi azizange zingqinelane neemfuno [Personnel Management Minute] 0014/2005. Kwezinye iimeko, izizathu ezafumanekayo zabonisa indlela yokunika ingxelo eyayisetyenziswe kwinkqubo yovavanyo lwentsebenzo yexesha elidlulileyo. Kwezinye iimeko, izizathu ezanikwayo azizange zikwazi ukungqanyaniswa neziphumo ekwakuvunyelwene ngazo zesiCwangciso seNtsebenzo soMntu ngaMnye (Individual Performance Plans).
1.4 Abo babambe izikhundla (post incumbents), iisuphavayiza nabaphathi abazanga bazisayine elowo nalowo iifom ze-SPMDS (IZIHLOMELO A-D), nto leyo eyenza kwanzima ukusingathwa kweefom zabatyunjwa.
1.5 Kwakukho iimpazamo ezininzi zokubala ukuze kufikelelwe kwisigqibo ngeentlelo zokugqibela (final ratings), nto leyo eyabangela iintlelo zentsebenzo ezingachanekanga (incorrect performance ratings).
1.6 Umgangatho ngokubanzi wamaxwebhu ubonise ukuba abaphathi babasebenzi abayisebenzisanga ngokufanayo le nkqubo ngawo wonke umjikelo wentsebenzo (performance cycle).
2. Ezi mpazamo zovavanyo zilandelayo nezibonakale ngokubanzi zifanele ukuthintelwa ukuqinisekisa ukusetyenziswa ngokufanelekileyo kwe-SPMDS nokuba abo baqeshwa bafanele ukuthathelwa ingqalelo yokuvuzwa babe bayavuzwa ngokwenene:
2.1 Iintlelo (ratings)

Abaphathi babasebenzi abanika iintlelo (ratings) ezingangqinelaniyo nentsebenzo kanye yomqeshwa kubangela iimeko zokulindela lukhulu ngokungafanelekileyo (undue expectations) kubaqeshwa abalolu hlobo, njengoko bekuthatha ukunikwa iibhonasi eziyimali njengento ekufanele bayifumane. Ukomodareyithwa kweentlelo yingxam yenkqubo yovavanyo lwentsebenzo, njengoko isiphumo senkqubo yokumodareyitha siqinisekisa ukuba ngaba umqeshwa uya kuyinikwa na ibhonasi eyimali okanye akazi kuyinikwa.

2.2 Umkhwa wokubeka abaqeshwa kuhlelo oluphakathi (central tendency)

Uninzi lwabaphathi babasebenzi bahlela bonke abaqeshwa babo njengabantsebenzo yamkelekileyo, kungakhathaliseki ntsebenzo yabo yokwenene, bekwenza oku njengendlela yokuphepha naluphi na ungquzulwano olungathi lwenzeke. Lo mkhwa unegalelo kakhulu ekubeni abaqeshwa bangazimiseli ukusebenza ngokuzinikela nokungabi nantumakalalo yakugqwesa.

2.3 Isiphumo sokungcwalisa konke (halo-effect)

Umphathi wabasebenzi onika wonke umntu amanqaku ohlelo oluphezulu kungakhathaliseki ntsebenzo kanye yabaqeshwa.

2.4 Umkhwa wakutshanje oqaphelekayo kuvavanyo lwentsebenzo

Abaphathi babasebenzi bawenza umsebenzi wokuphonononga amanqaku ngemizuzu yokugqibela baze baphele bengakuqapheli ukwenziwa komsebenzi ngabaqeshwa kumjikelo opheleleyo. Uvavanyo olwenziwe ngale ndlela lunika umfanekiso otenxileyo wentsebenzo yomqeshwa.

2.5 Ukugxininisa kwiikhrayitheriya zentsebenzo ngokulandela ikakhulu izimvo zabo (subjective)

Abaphathi bamacandelo abagxininisa kwiikhrayitheriya zentsebenzo ngokulandela ikakhulu izimvo zabo (subjective criteria) njengokujonga isimo nokuthobela, endaweni yeekhrayitheriya zokujonga ngendlela ephangaleleyo (objective criteria), ezinjengenani leenjongo/iziphumo ezifikelelweyo, ngokomgangatho nangokobungakanani.

2.6 Iziphumo zobudlelane

Abaqeshwa abanobudlelane obushushu nabaphathi bababasebenzi bafumana iintlelo eziphezulu, kungakhathaliseki ntsebenzo yabo, ukanti abo banobudlelane obungebuhle bafumana uhlelo olu "ngaphantsi kolwamkelekileyo" ("below acceptable") okanye "kolwanelisayo" ("satisfactory").

2.7 Impazamo yokuhlela ngokunomkhethe

Abaphathi bababasebenzi bavumela iimvakalelo zabo buqu ukuba zbe nempembelelo kwiintlelo zabo.

3. Kubalulekile ukuqaphela ukuba umqeshwa ufumana umvuzo wakhe wentsebenzo kuba enze umsebenzi wakhe ubuncinane kwinqanaba elamkeleke ngokupheleleyo okanye kwinqanaba elanelisayo. Ngaphezulu kufuneka kusoloko kukhunjulwa ezi khrayitheriya zilandelayo, ngokumalunga nokufaneleka ukuba ufumane ibhonasi eyimali yomjikelo ka-2005/2006:
3.1 Umqeshwa makabe ugqibe unyaka omnye wenkonzo engakhange iqhawuke kwelo nqanaba lomvuzo akulo ngomhla we-31 Matshi wonyaka.
3.2 Iibhonasi zentsebenzo zinikwa ngomsebenzi obalaseleyo ngokomgangatho nangobungakanani ukugqitha umsebenzi okwinqanaba elamkeleke okanye elincomekayo ngokupheleleyo. Ngamanye amazwi, ngabaqeshwa ababonise ukuba intsebenzo yabo ifake igalelo kwinkonzo eqaqambileyo ekufanele banikwe ingqwalaselo yokuba batyunjelwe ibhonasi eyimali.
3.3 Kuphela yi-20% yabaqeshwa edla ngokuba nentsebenzo ekwiqondo eliphezulu, elileli, 15% yabenza umsebenzi oncomekayo (commendable) ne-5% yabakwinqanaba eligqwesileyo (5) kwindawo yengqesho. Abaphathi babasebenzi mabakuqaphele oku xa bevavanya (assessing) yaye behlela intsebenzo kumacandelwana okanye kumaziko abo emfundo.
4. Ukungeniswa kweeMvavanyo zeNtsebenzo (Performance Assessments)
4.1 Bayacelwa abaphathi babasebenzi ukuba bangenise iifom ezizalisiweyo zeemvavanyo zabaqeshwa beNkonzo kaRhulumente, o.k.t. iziHlomelo A ukuya ku-D, kwakunye nesiHlomelo I (Ifom yokuNika iZizathu eziXhasayo), zabaqeshwa abavavanyiiweyo njengabasebenze ngokuncomekayo okanye ngokugqwesileyo kumjikelo 2005/2006.
4.2 Olu luhlu lokutshekisha lungancedisa ekuqinisekiseni ukuba izihlomelo eziyimfuneko zifakwa zizaliswe ngokupheleleyo:

Ino.UmbaEwe/Hayi
1Isihlomelo A sizalisiwe: sasayinwa, sabhalwa umhla 
2Isihlomelo B sizalisiwe: sasayinwa, sabhalwa umhla 
3Isihlomelo C sizalisiwe: sasayinwa, sabhalwa umhla; iifom ezi-2 
4Isihlomelo D sizalisiwe: sasayinwa, sabhalwa umhla 
5Isihlomelo E sizalisiwe: sasayinwa, sabhalwa umhla 
6kunikwe izizathu ezixhasayo ezingqinelanayo nemigqaliselo 
7Kwenziwe imizamo yokwenene yokuqaphela abasebenze kakuhle (20%) 

4.3 Iifom ezizalisiweyo ze-SPMDS mazingeniswe kulo: Head, Western Cape Education, for attention, SPMDS Officer, Directorate: Personnel Management (Public Service Staff), Room 10-11, Private Bag X9114, Cape Town, 8000, ungekadluli owe-20 Apreli 2007.
5. Nabaphi na abaphathi babasebenzi abafuna inkxaso ngokumalunga nokusetyenziswa kwe-SPMDS bangaqhagamshelana ne-ofisi yoncedo okanye babhekise loo mibuzo kweli gosa lilandelayo kwaNdlunkulu:
Mnu RT Manasse
iphone: 021 467 2426
ye-imeyili: tmanasa@pgwc.gov.za
6. Kucelwa wazise okubhalwe kule setyhula bonke abaqeshwa benkonzo karhulumente abaphantsi kweliso lakho.


ISAYINWE: NGU-G.J. ELLIOTT
INTLOKO: YESEBE LEMFUNDO
UMHLA: 2007:03:23