1. U aandag word gevestig op die bogemelde Regulasies wat onder dekking van Omsendbrief: 0058/2006 van 9 November 2006 aan alle openbare skole (behalwe openbare geengeldskole) gestuur is.
2. Ingevolge regulasie 6(11) van die bogemelde Regulasies moet 'n beheerliggaam van 'n openbare skool (behalwe 'n openbare geengeldskool), 'n voorlopige tabel op of voor die einde van die eerste skoolkwartaal van elke jaar aan die Hoof: Onderwys voorlę wat die volgende aandui:
2.1 die getal aansoeke van ouers om vrystelling van die betaling van skoolgeld wat oorweeg is;
2.2 die getal volle vrystellings toegestaan;
2.3 die getal gedeeltelike vrystellings toegestaan; en
2.4 die getal aansoeke nie toegestaan nie.
3. 'n Finale tabel moet op of voor 30 November van elke jaar voorgelę word.
4. Dit sal dus waardeer word indien beheerliggame die vereiste inligting op die aangehegte voorlopige tabel kan invul en aan die volgende adres sal pos voor 30 Maart 2007:
Hoof: Onderwys
Vir Aandag: Mnr A Davids 
Grand Central Towers - Kamer 614
Wes-Kaap Onderwysdepartement
Privaatsak X9114
KAAPSTAD
8000
5. Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle beheerliggaamlede.


GETEKEN: L.J. ELY
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:03:22

Voorlopige tabel  (grootte: 4 KB)
Finale tabel  (grootte: 4 KB)