1. Afdeling 24 (2) van Staatskoerant no 28156 (gepubliseer op 21 Oktober 2005) http://www.info.gov.za/gazette/notices/2005/28156.pdf bepaal dat 'n leerder wat nie voldoen aan die volledige vereistes van interne assessering nie en wat nie 'n geldige rede verskaf vir nievoldoening nie, nie 'n uitslag in daardie vak sal behaal nie.
2. Daarbenewens moet voltydse en deeltydse leerders wat 'n praktiese vak aanbied ingevolge bogenoemde Staatskoerant (afdeling 23 (6)) ook 'n praktiese assessering ondergaan as deel van die interne assesseringspunt.
3. Vir Rekenaarstudie neem hierdie praktiese assessering die vorm aan van 'n projek. Die projek se punt tel 60 en 50 punte onderskeidelik vir HG en SG.
4. Kandidate wat Rekenaarstudie as deel van hulle Senior Sertifikaat in 2007 aanbied moet hulle projekte voor of op 30 Julie 2007 by hulle Rekenaarstudie-onderwyser indien.
5. Kandidate wat hulle projekte na die sperdatum indien, sal met ingang van 31 Julie 2007 gepenaliseer word met 2 punte per dag (wat afgetrek sal word van die algehele punt wat vir die projek toegeken word).
6. Hoofde van alle inrigtings wat kandidate vir Rekenaarstudie vir die Senior Sertifikaat-eksamen in 2007 voorberei word hiermee in kennis gestel om die inhoud van hierdie omsendbrief skriftelik bekend te maak aan alle ouers van kandidate wat Rekenaarstudies aanbied. Sodanige kommunikasie aan ouers moet 'n afdeling (afskeurstrokie of iets soortgelyk) bevat waardeur ouers ontvangs moet erken.
7. Bogenoemde ontvangserkennings moet geliasseer word as bewys van kennisgewing van die inhoud van hierdie omsendbrief.
8. Skakel gerus met mnr I Francis by 021 467 2549 of by e-posadres: ifrancis@pgwc.gov.za vir meer besonderhede.


GETEKEN: S. NAICKER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:02:20

Government Gazette No. 28156: Regulations for the Conduct, Administration and Management of Assessment for the Senior Certificate  (grootte: 724 KB)
Government Gazette No. 28156: Chapter 4 (Sections 23 and 24)  (groote: 37 KB)