1. Skole is in Omsendbrief 49/2006, gedateer 6 Oktober 2006, ingelig van hulle Norme-en-standaardetoekenning en nie-artikel 21-skole is versoek om teen nie later nie as Woensdag, 28 Februarie 2007 hul toekenning te verdeel en sodanige inligting op vorm WKOD 032 in te dien.
2. Gemelde omsendbrief het ook versoek dat alle nie-artikel 21-skole rekwisisies vir die aankoop van handboeke en ander boeke (WKOD 034-vorm) en vir plaaslike aankope (WKOD 026-vorm) teen nie later nie as Donderdag, 26 April 2007 by die bestelkantoor te Kuilsrivier moet indien.
3. Hierdie omsendbrief het ten doel om skole aan bogemelde datums te herinner en vir samewerking te vra.


GETEKEN: L.J. ELY
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:02:22