1. Ten einde skole behulpsaam te wees met hul jaarlikse beplanning het die Wes-Kaap Onderwysdepartement besluit om, soos in die verlede, 'n skoolalmanak aan alle onderwysinrigtings beskikbaar te stel.
2. Die skoolalmanak vir 2008 sal per pos aan u voorsien word. Dit dui onder andere aan voor watter datums onderwysinrigtings bepaalde vorms en dokumente by Hoofkantoor of Distrikskantore moet indien.
3. Prinsipale word versoek om die almanak te vertoon waar dit voortdurend nagegaan kan word om te verseker dat opgawes en ander dokumentasie stiptelik ingedien word. Vir die gerief van prinsipale is daar 'n kolom op die almanak waarin die datums waarop die opgawes en dokumentasie ingedien is vir kontroledoeleindes aangeteken kan word.
4. U samewerking sal waardeer word.


GETEKEN: T.S. SHAYI
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:12:12