1. Die aanvullende boekelys vir Graad 12 waarna verwys is in Kurrikulum-VOO-minuut DCF/0001/2007 (van 22 November 2007) is aangeheg.
2. Skole wat nog nie bestel het vir Landbouwetenskappe, Ingenieursgrafika en -ontwerp, Meganiese Tegnologie, Dramatiese Kunste, Ontwerp, Elektriese Tegnologie en Visuele Kunste moet Bylae C voltooi wat saam met bogenoemde minuut verskaf is.
3. Gestempelde en getekende rekwisisievorms moet per hand afgelewer word aan me P Phillips, Onderwysmultisentrum, Nooiensfonteinweg, Kuilsrivier, of moet gepos word aan Privaatsak X14, Kuilsrivier, 7579 teen nie later nie as 5 Desember 2007.


GETEKEN: M. J. CAMERON
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:11:30

Special Project Grade 12 textbooks: Original and supplementary Catalogue for 2008  (grootte: 24 KB)
Bylae C  (size: 7 KB)