1. Ingevolge bogemelde Wysigingswet word nuwe artikels tot die SASW bygevoeg, met die gevolg dat die delegerings van die LUR dienooreenkomstig bygewerk moes word.
2. Die aangehegte bygevoegde delegerings ten opsigte van die bevoegdhede wat berus by die LUR met betrekking tot die SASW moet saamgelees word met Logistiekediensteminuut: 0019/2004 van 7 Oktober 2004. Hierdie delegerings het op die datum van publikasie (26 Januarie 2006) in die Staatskoerant, van krag geword.
3. Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle belanghebbendes.
4. U samewerking word waardeer.


GETEKEN: A. LEWIS
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:11:20

Delegasies ten opsigte van die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 (Wet 84/1996), soos gewysig  (grootte: 12 KB)