1. Die Minister van Staatsdiens en Administrasie het 'n verandering aangekondig in die grondslag ten opsigte van 'n werknemer wat die staatdiens verlaat ingevolge die WGSP, nadat hy deur die Suid-Afrikaanse Inkomstediens ingelig is dat die belasting wat betaalbaar is deur 'n werknemer wat vrywilliglik bedank uit die staatsdiens, hoŽr sal wees as wat beplan is. Die grondslag is verander van vrywillige bedanking na ontslag, ingevolge artikel 17(2)(c) van die Staats-dienswet, 1994, soos gewysig en artikel 11(1)(c) van die Wet op die Indiensneming van Opvoeders, 1998 (Wet 76 van 1998) wat soos volg lees:
  • 17(2)(c): "Indien, om ander redes as sy of haar eie ongeskiktheid of onvermoŽ, sy of haar ontslag doeltreffendheid of besuiniging in die departement of kantoor waarin hy of sy in diens is, sal bevorder, of andersins in belang van die staatsdiens sal wees."

  • 11(2)(c): "Indien om ander redes as sy of haar eie ongeskiktheid of onvermoŽ, die opvoeder se ontslag doeltreffendheid of besuiniging in die departement, skool, inrigting, kantoor of sentrum waar die opvoeder werksaam is, sal bevorder, of andersins in belang van die Staat sal wees."

2. Hierdie nuwe grondslag vir werknemers se diensverlating is van toepassing met ingang van 1 Januarie 2006.

3. Maak asseblief seker dat die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag gebring word van alle opvoeders wat aangestel is ingevolge die Wet op die Indiensneming van Opvoeders, 1998 (Wet 76 van 1998) en staatsdienspersoneel wat aangestel is ingevolge die Staatsdienswet, 1994 soos gewysig. Elke personeellid moet versoek word om die dokument te onderteken as 'n aanduiding dat hy of sy met die inhoud daarvan bekend is.


GETEKEN: G.J. ELLIOTT
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:01:18