1. 'n Aantal studiebeurse uit die Stigting Vic Bridges Trustfonds is beskikbaar vir leerders in graad 12 wat voornemens is om gedurende 2008 aan 'n universiteit, kollege of technikon te studeer. Beurse van R500,00 per jaar word vir 'n tydperk van drie jaar toegeken.
2. Aansoeke op die aangehegte vorm moet hierdie kantoor teen nie later nie as Vrydag, 30 November 2007 bereik.
3. Aansoeke sal deur die trustees van die fonds oorweeg word en vyf beurse sal na verdienste en volgens behoefte toegeken word. Betaling van 'n beurs is onderhewig aan die indiening van 'n gesertifiseerde bewys van die kandidaat se (a) registrasie as 'n voltydse student in die betrokke jaar en (b) sy of haar eksamenuitslae van die vorige jaar.
4. Indien 'n beurshouer sy of haar studies staak, moet die trustees skriftelik daarvan in kennis gestel word. Hulle sal dan daarop geregtig wees om, na goeddunke, die bedrae wat aan die beurshouer betaal is, te verhaal.
5. As 'n beurshouer se vordering of gedrag, na die mening van die trustees, onbevredigend is, behou hulle die reg voor om die beurs te kanselleer.
6. Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle betrokkenes.
7. Verdere navrae oor die inhoud van hierdie omsendbrief kan aan mnr A Davids by telefoon 021 467 2257 gerig word.


GETEKEN: A. LEWIS
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:11:20

Aansoek om Studiebeurs: Vic Bridges Stigting Trustfonds  (grootte: 12 KB)