1.

Inleiding

Die graad 11-eksamen is 'n eenmalige geleentheid om leerders en die eksamenstelsel vir die eerste aflegging van die Nasionale Senior Sertifikaat vir graad 12 in 2008 voor te berei.

Omsendbrief 0042/2007 het die finale eksamenrooster vir graad 11 aan skole voorsien en die nuwe slaagvereistes vir die NSS is in Omsendbrief 0031/2007 aangekondig. Omsendbrief 0025/2007, 0039/2007 en 0041/2007 het ook oor graad 11-aangeleenthede gehandel. Skole is ook vroeër in die jaar van voorbeeldvraestelle en memoranda vir alle vakke in graad 11 voorsien.


2.

Afneem van die graad 11-eksamen

2.1

Eksamenminuut DEA/0042/2007 het die datums voorsien waarop vraestelle by skole afgelewer gaan word. Prinsipale sal verantwoordelik wees om die kartondose met graad 11-vraestelle oop te maak. Prinsipale moet nagaan dat alle nodige vraestelle ontvang is en dan seker maak dat die graad 11-vraestelle apart van die graad 12-vraestelle in die kluis van die skool bewaar word. Die graad 11-vraestelle moet ook gepak word in ooreenstemming met die sessies wat geskryf sal word.

2.2 Skole moet hul leerders van skryfpapier voorsien omdat die WKOD nie skrifte voorsien soos vir die graad 12-eksamen nie.
2.3 Die pak van die vraestelle in die kluis en die oopmaak van die vraestelle op die dag van die eksamen moet volgens dieselfde prosedure geskied as die Senior Sertifikaat-eksamen. Dit sal verhoed dat vraestelle op die verkeerde dag of tyd oopgemaak word.
2.4 Toesig moet deur die skool self bestuur word. Vakonderwysers mag nie toesig hou oor hulle eie vak nie.
2.5 Registers moet bygehou word om al die leerders aan te teken wat 'n bepaalde vak geskryf het.
2.6 Hoofkantoor- en OBOS-amptenare sal die skryf van die graad 11-eksamen monitor.

3. Nasien van die graad 11-eksamen
3.1 Die WKOD sal probeer om so gou moontlik na afloop van 'n eksamen, skole van die memorandum van 'n vraestel te voorsien.
3.2 Die memoranda sal deur e-pos aan skole en distrikte voorsien word. Skole wat geen toegang het tot e-pos nie, kan die memorandum van die distrikskantoor verkry. Indien skole nie die memorandum vir 'n sekere vak binne 'n dag ontvang nie, moet hulle met mnr G Plaatjies van die Direktoraat: Eksamens by (021) 467-2949 skakel.
3.3 Skole moet die memoranda van hul e-pos aflaai nadat die vraestel geskryf is.
3.4 Die memorandum moet gedruk word en afdrukke moet aan elke onderwyser gegee word wat die vraestelle vir 'n bepaalde vak nasien.
3.5 Departementshoofde of vakleiers moet die memorandum bespreek met alle vakonderwysers wat die skrifte gaan nasien. OBOS'e kan memorandumvergaderings hou om seker te maak dat die finale memorandum gebruik word maar hierdie vergaderings mag nie die nasienproses vir graad 11 vertraag nie.
3.6 Die memorandum is 'n beslissende dokument en daar moet so getrou as moontlik nagevolg word, hoewel daar voorsiening gemaak word vir addisionele antwoorde, sinonieme, ens. Onderwysers se professionele oordeel moet gebruik word tot voordeel van die leerder, maar die integriteit van die assessering moet ook gehandhaaf word.
3.7 Onderwysers moet die skrifte klaar nasien en die groottotaal op die voorblad van elke skrif skryf.
3.8 Die totaal vir elke vraag moet op die voorblad van die skrifte vir Tale (Afrikaans, Engels en Xhosa), Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid geskryf word.

4. Moderering van die graad 11-eksamen
4.1 Die skoolhoof behoort seker te maak dat ten minste 5% van die skrifte per graad 11-vak deur die DH, die vakleier of senior onderwyser gemodereer word. Moderering by die skool moet verseker dat die nasienproses regverdig is.
4.2 Interne moderering, wat beide eksamen- en skoolgebaseerde assessering moet insluit, is 'n belangrike gehalteversekeringsinstrument en het belangrike ontwikkelingswaarde.
4.3 Moderatore moet nagaan
4.3.1 dat die memorandum korrek en billik toegepas word,
4.3.2 dat alle toepaslike werk nagesien is,
4.3.3 dat punte korrek aan antwoorde toegeken is,
4.3.4 dat punte reg opgetel is,
4.3.5 dat puntelyste die korrekte punte op die skrifte weerspieël,
4.3.6 dat die berekening vir die eksamen korrek vasgelê is, en
4.3.7 dat die finale persentasie vir die vak korrek bereken is.
4.4 Spesifieke terugvoer moet so gou moontlik aan onderwysers gegee word sodat die administrasie van die eksamens nie vertraag word nie.

5. Puntestate en skedules
5.1 Onderwysers moet puntelyste vir elke vak invul, wat die groottotaal van elke vraestel vir die vak asook die oorhoofse eksamenpunt vir die vak moet insluit.
5.2 Die skoolgebaseerde assesseringspunt kan ook in hierdie puntelys geskryf word sodat 'n finale punt vir die vak gekry kan word. Die finale punt moet tot 'n persentasie omgeskakel word.
5.3 Die puntelyste vir Tale, Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid sal deur die WKOD voorsien word ooreenkomstig die nasionale Departement van Onderwys (DvO) se program. Hierdie vakke moet per vraag vir elke vraestel vasgelê word.
5.4 Skole moet die finale skedules uit die finale persentasies van elke vak kry.
5.5 Die WKOD se skedule vir 2008 is in Omsendbrief 0049/2007 voorsien en kan gebruik word om die skedule vir graad 11 in 2007 te voltooi.
5.6 'n Volledige skedule vir graad 11 moet voorgelê word aan die kringbestuurder of 'n ander OBOS-amptenaar wat deur die OBOS-direkteur vir bevorderingsdoeleindes gedelegeer is.

6. Vereistes van die nasionale Departement van Onderwys
6.1 Die nasionale DvO het versoek dat provinsies hulle van die graad 11-skedules van alle skole voorsien.
6.2 Die WKOD sal hierdie skedules van die OBOS verkry nadat die bevordering gedoen is.
6.3 Die DvO het ook provinsies versoek om moderering van Tale, Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid te doen en die puntelyse van die vakke te voorsien.
6.4 Departementshoofde of vakleiers moet 9 intern gemodereerde skrifte van elk van die volgende vakke selekteer:
  • Engels Huistaal Vraestelle 1 en 3
  • Engels Eerste Addisionele Taal Vraestelle 1 en 3
  • Afrikaans Huistaal Vraestelle 1 en 3
  • Afrikaans Eerste Addisionele Taal Vraestelle 1 en 3
  • Afrikaans Tweede Addisionele Taal Vraestelle 1 en 2
  • Xhosa Huis Taal Vraestelle 1 en 3
  • Xhosa Eerste Addisionele Taal Vraestelle 1 en 3
  • Xhosa Tweede Addisionele Taal Vraestelle 1 en 3
  • Wiskunde Vraestelle 1 en 2
  • Wiskundige Geletterdheid Vraestelle 1 en 2
6.5 Die skrifte van elke vraestel moet op grond van die volgende kriteria gekies word:

Persentasie reeksAantal vraestelle
80 - 1001
70 - 791
60 - 691
50 - 591
40 - 492
30 - 392
Onder 301

Op grond hiervan sal daar aan die volgende vereiste voldoen word:
3 skrifte uit beduidende prestasie en hoër (bo 60%)
3 skrifte uit matige prestasie tot voldoende prestasie (40% - 59%)
3 skrifte uit ontoereikende prestasie en basiese prestasie (onder 40%)

6.6 Die skrifte moet in stygende prestasie (dit wil sê laagste punt bo) vir elke vraestel van die vak geplaas word en dan per vak in 'n pak gebind word. Elke pak moet 'n voorblad met die vak se naam daarop hê.

Voorbeeld van 'n voltooide pak van 'n skool:

Engels Huistaal18 skrifte (9 vir Vraestel 1 en 9 vir vraestel 3)
Afrikaans Tweede Addisionele Taal18 skrifte (9 vir Vraestel 1 en 9 vir vraestel 2)
Xhosa Huistaal18 skrifte (9 vir Vraestel 1 en 9 vir vraestel 3)
Wiskunde18 skrifte (9 vir Vraestel 1 en 9 vir vraestel 2)
Wiskundige Geletterdheid18 skrifte (9 vir Vraestel 1 en 9 vir vraestel 2)

6.7 Die pakke skrifte moet met die bruin departementele omslae vasgemaak word sodat elke skrif behoorlik vas is.
6.8 Alle pakke skrifte moet in 'n departementele kouriersak geplaas word, duidelik as graad 11-eksamen gemerk word en aan die kourierdiens van die Direktoraat: Eksamens oorgehandig word. Geen ander administratiewe dokumente moet met die koerierdiens gestuur word nie.
6.9 Die span WKOD-moderatore wat bestaan uit die senior kurrikulumbeplanners en kurrikulumadviseurs sal die skrifte modereer en 'n verslag aan die nasionale DvO voorsien.
6.10 Puntelyste vir die bogenoemde vakke moet ingevul word en 'n afdruk moet saam met die steekproef gemodereerde skrifte aan die WKOD voorsien word.

7. Bevorderingsproses
7.1 Dit is belangrik dat die leerders wat die nasionale graad 11-eksamen in 2007 skryf, nie benadeel word in vergelyking met leerders in vorige jare nie.
7.2 Die nasionale Departement van Onderwys het, na oorlegpleging met die provinsies, die meegaande riglyndokument vir skoolhoofde en distriksbestuurders (OBOS-direkteure) vrygestel oor die bestuur van die graad 11-bevorderingsproses om skole gedurende hierdie eerste jaar van implementering van die nuwe kurrikulum in graad 11 te help.
7.3 Skole moet met hulle OBOS'e oorleg pleeg in hulle voorbereiding vir die bevorderingsproses.

8. Rapportering
8.1 Skole moet voortgaan met hulle gewone rapporteringsproses onmiddellik na die OBOS die skool se bevorderingskedules goedgekeur het.
8.2 Rapportering moet plaasvind ingevolge Staatskoerant 29467 van Desember 2006, rakende die Nasionale Protokol oor Rekordering en Rapportering.
8.3 Rapporte moet op die laaste skooldag (4 Desember 2007) aan ouers gegee word.

9. Appèlle
9.1 Appèlle van ouers moet binne twee weke na die begin van die nuwe kwartaal in 2008 aanhangig gemaak word (dit wil sê teen 31 Januarie 2008).
9.2 Die besluit van die OBOS ingevolge appèlle is bindend.

10. Graad 11-loodsprojek
10.1 Tien skole in die Wes-Kaap is volgens nasionale kriteria gekies om deel te neem aan 'n graad 11-loodsprojek vir die DvO. Data wat van hierdie skole en hul OBOS'e ontvang word, sal help om die eksamenstelsel in 2008 te verbeter.
10.2 Hierdie skole sal DvO-puntelyste moet invul vir vakke wat vir hul skool geïdentifiseer is en deel uitmaak van die nasionale projek.

11. Die WKOD wens skole alles van die beste met die implementering van die graad 11-eksamen.


SIGNED: B.K. SCHREUDER
HEAD: EDUCATION
DATE: 2007:10:11GETEKEN: B.K SCHREUDER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:10:11

Riglyndokument: Managing the Grade 11 promotion processes  (grootte: 21 KB)
Staatskoerant 29467: ... Regarding the National Protocol for Recording and Reporting  (grootte: 1 078 KB)