1. Met verwysing na Omsendbrief 30/2007, word u aandag gevestig op die vereiste dat registrasie by die Suid-Afrikaanse Raad op Opvoeders (SARO) verpligtend is vir aanstelling as 'n onderwyser.
2. Die volgende vorms word dus vereis om nominasies in tydelike en plaasvervanger-onderwysposte goed te keur:
  • Ingevulde nominasievorm (A3)
  • Ingevulde aansoekvorm (A2)
  • Ingevulde Z56-vorm (in die geval van 'n eerste aanstelling) vir die deponering van 'n salaris in 'n bankrekening
  • Gewaarmerkte afskrifte van sertifikate vir formele kwalifikasies
  • Gewaarmerkte afskrif van identiteitsdokument
  • Gewaarmerkte afskrif van SARO-sertifikaat
3. Elke aanstelling vir enige tydperk is 'n aanstelling in eie reg en vereis 'n aparte en volledige stel aanstellingsdokumente.
4. Onvolledige nominasies sal nie verwerk word nie en sal lei tot die laat betaling van salarisse, waarvoor die WKOD nie aanspreeklikheid sal aanvaar nie.
5. Beskou asseblief bogenoemde Omsendbrief 30/2007 as gewysig.


GETEKEN: E. KIRSTEN
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:10:03

Benoemingsvorm (A3)  (grootte: 13 KB)
Aansoekvorm (A2)  (grootte: 11 KB)
Vorm Z56  (grootte: 7 KB)