1. Graad 9 se bevorderings vir 2007 sal gebaseer word op die vereistes soos bepaal in die AOO-assesseringsbeleid in Staatskoerant No. 29626.
2. Die WKOD sal weer die graad 9-datavaslegging-CD's gebruik om graad 9-bevorderingsuitslae vir die nasionale databank vas te lê. Omdat die WKOD se graad 9-CD met die Excel-dokument die gerekenariseerde blaaie ("lotto-blaaie") vervang, is dit verpligtend vir alle skole om hulle graad 9-data vir 2007 in hierdie Excel-formaat voor te lê.
3. Een van u onderwysers wat die graad 9-CD-opleiding gedurende die derde kwartaal van 2007 bygewoon het, het die CD namens die skool ontvang en daarvoor geteken. Hierdie CD sal die enigste amptelike WKOD-datavasleggingsinstrument vir graad 9 wees.
4. Enige navrae aangaande die installering van die CD kan gerig word aan u OBOS-assesseringskoördineerder. U kan ook skakel met mnr L van Gensen of mnr L van Harte by die WKOD-hoofkantoor. (Sien Bylae A vir kontakbesonderhede.)
5. INLIGTING AANGAANDE DIE GRAAD 9-CD
5.1 'n Blad met stap-vir-stap-instruksies
5.2 Die name van alle graad 9-leerders in die skool, gebaseer op die SOBIS-registrasiedata (Elke skool sal sy eksamensentrumnommer, SOBIS-nommer en wagwoord nodig hê om toegang tot die leerderinligting te verkry.)
5.3 Rekordblaaie vir al die formele assesseringstake vir elke leerarea vir die jaar (Die rekordblaaie sluit in die GTA Afdeling A en Afdeling B wat, volgens Staatskoerant 29626 die formele assesseringstaak vir kwartaal 4 behels.)
5.4 Inligting van die rekordblaaie sal outomaties op die skedule oorgedra word. Uitslae vir al vier kwartale sal op een skedule vasgelê word. Die amptelike skoolstempel moet op elke bladsy van die skedule verskyn. Daar is ruimte beskikbaar op die laaste bladsy van die skedule vir die bevestigende handtekeninge van die persone wat betrokke is.
5.5 Die Excel-program sal elke leerder se uitslae bereken en onderwysers word versoek om nie die blaaie aan te pas nie, aangesien hulle geprogrammeer is om die uitslae van elke leerder te bepaal. Dit word dus nie aanbeveel dat die CD op 'n netwerk gebruik word nie, aangesien dit aanleiding kan gee tot foute.
5.6 Die program is so geskryf dat die inligting van die skedule outomaties sal registreer op 'n verslag vir elke leerder op die CD. Skole het die keuse om hierdie verslagkaart te gebruik of om nog steeds hulle eie skoolrapportvorms te gebruik, solank as die minimum inligting soos bepaal in die AOO-assessering in Staatskoerant 29626 ingesluit is.
6. DIE VOLTOOIING EN VOORLEGGING VAN GRAAD 9-DATA
6.1 Indien 'n leerder om geldige redes afwesig is (met afdoende bewyse) tydens enige van hierdie assesseringsgeleenthede, moet alle beskikbare uitslae wat behaal is met deurlopende assessering (DASS) en die GTA's (Afdeling A en Afdeling B) vir bevorderingsdoeleindes in ag geneem word. Sulke reëlings moet aangeteken word in die Opmerkings-kolom van die bevorderingskedule. Dit behoort alleenlik toegelaat te word in uitsonderlike omstandighede.
6.2 'n Leerder wat afwesig was sonder geldige en bewese redes sal as afwesig (A) aangedui word en die program sal nie 'n punt vir die taak of take toeken nie. Dit behoort eweneens slegs toegelaat te word in uitsonderlike omstandighede.
6.3 Drie gedrukte weergawes van goedgekeurde skedules sal deur die kringbestuurder of 'n aangewese beampte tydens die besoek aan die einde van die jaar onderteken word. Dit word voorgestel dat skole harde kopieë in A3-formaat druk.
6.4 'n Gedrukte kopie van die goedgekeurde en ondertekende skedule moet veilig bewaar word by die skool as 'n permanente rekord.
6.5 Twee gedrukte kopieë van die finale, goedgekeurde skedule moet aan die kringbestuurder oorhandig word.
6.6 'n CD wat die finale, goedgekeurde en ondertekende skedules bevat, moet ook voorgelê word aan die kringbestuurder. Dit sal gebruik word vir die elektroniese vaslegging van die uitslae vir die nasionale Departement van Onderwys. Prinsipale moet seker maak dat al die kontakbesonderhede van die skool duidelik op die CD's aangedui word.
6.7 Hierdie data sal direk afgelaai word op 'n datavasleggingsprogram by die WKOD se Hoofkantoor. Ongelukkig sal dit nie moontlik wees vir skole om data voor te lê in enige ander formaat wat vir hulle administratiewe programme gebruik mag word nie.
7. Alle gegewens moet onderteken word en tussen 30 November en 4 Desember 2007 aan kringbestuurders voorgelê word.
8. Terugvoer word waardeer aangesien dit die WKOD sal help om die stelsel algaande te verbeter. Skole word vriendelik versoek om die aangehegte evalueringsblad (Bylae B) te voltooi en teen 30 November 2007 aan Heléne van Zyl te faks of te e-pos.
9. Verdere inligting is beskikbaar op die assesseringswebtuiste by
http://curriculumpgwc.gov.za/site/21/page/view/


GETEKEN: E.Z.Z. SIYENOG
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:09:21

Bylae A  (grootte: 6 KB)
Bylae B  (grootte: 6 KB)

National Policy on Assessment and Qualifications for schools in the General Education and Training Band (GET)
(Staatskoerant No. 29626)
  (grootte: 947 KB)