1. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) wil u graag hiermee inlig dat toestemming verleen is deur me Naledi Pandor, Minister van Nasionale Onderwys, vir die heraanstelling van enige opvoeder wat die diens verlaat het met die vrywillige skeidingspakket (VSP), insluitende diegene wat in 1996/7 ingevolge RAVO Resolusie 3 van 1996 die diens verlaat het met die VSP.
2. Hierdie goedkeuring beteken dat 'n ten volle gekwalifiseerde opvoeder wat die diens met die VSP verlaat het, en wat aansoek doen om heraanstelling oorweeg kan word indien hy of sy voldoen aan die vereistes vir die vul van die pos.
3. Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle opvoeders insluitend diegene wat tans met verlof is.


GETEKEN: J.H. HURTER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:09:21