1. AGTERGROND
1.1 Die diensstate van openbare gewone skole is bepaal ingevolge die hersiene postevoorsieningsnorme soos goedgekeur deur die Hoofde van Onderwysdepartemente-komitee (HODKOM) in 2007 wat gevolg het op die jongste veranderinge aan die graad 10- en 11-kurrikulum. Die gewigte in graad 10 en 11 het verander as gevolg van die veranderinge aan die graad 10- en 11-kurrikulum. Die graad 12-gewigte, soos aangedui in die Hersiene Posvoorsieningsmodel (HPVM), wat aangeheg was as Bylae A by Omsendbrief 0143/2002 van 15 November 2002, bly dieselfde. Dit beteken dat oorwegend dieselfde beginsels en maatreŽls in 2008 vir graad 12 gebruik is as wat gebruik is om die diensstate vanaf 2003 tot 2007 te bepaal.
1.2 Voor 2005 is diensstate vir openbare spesiale skole elke 3 jaar uitgereik. Sedert 2005 is diensstate jaarliks uitgereik.
1.3 Die WKOD het, soos voorgeskryf deur wetgewing, oorleg gepleeg met die werknemerspartye in die Provinsiale Raad op Arbeidsverhoudinge in die Onderwys (PRAVO) en die erkende skoolbeheerliggaamverenigings oor die diensstate van openbare gewone skole en spesiale skole.

2. MAATREňLS (BREň BEGINSELS)
2.1 POSSTRUKTUUR

Die posstruktuur en beskrywings vervat in Kollektiewe Ooreenkoms 4/2003 van die Raad op Arbeidsverhoudinge in die Onderwys is van toepassing op diensstate.

2.2 SKOOLGRADERING

Skole word gegradeer ooreenkomstig die Skoolgraderingsnorme soos vervat in Kollektiewe Ooreenkoms 3/2006 van die RAVO.

2.3 POSTE WAT VERVAL OP 31 DESEMBER 2007
2.3.1 Ingevolge die maatreŽls van die HPVM, moet openbare gewone skole en spesiale skole van hulle diensstate voorsien word voor die einde van September van die vorige jaar. Dit beteken dat alle diensstate wat uitgereik was aan openbare gewone skole en spesiale skole, sowel as alle addisionele poste wat gedurende 2007 geskep is as gevolg van ůf 'n toename in leerderinskrywings ůf die kurrikulumbehoeftes van 'n inrigting, aan die einde van 2007 sal verval.
2.3.2 Die ad hoc-poste (bo en behalwe die poste wat op die vaste diensstaat van 'n skool voorkom) wat aan skole toegestaan is aan die einde van 2006 vir gebruik in 2007 om seker te maak dat sekere openbare gewone skole 'n leerder:opvoeder-bedeling het van 33:1 (sekondÍre skole) of 39,5:1 (primÍre skole), verval ook aan die einde van 2007.
2.4 AD HOC-TOEKENNING: 458 AD HOC-POSTE (POSVLAK 1-POSTE)

Die WKOD kondig graag aan dat, met die toename in die oorhoofse aantal bekostigbare poste, dit nou moontlik is om ad hoc-poste toe te ken aan skole soos hieronder uiteengesit:

2.4.1 Vierhonderd agt en vyftig (458) poste, wat op 'n ad hoc-grondslag aan skole toegeken sal word bo en behalwe die vaste diensstate, is vir 2008 goedgekeur.
2.4.2 Die volgende is in berekening gebring by die toekenning van hierdie 458 addisionele ad hoc-poste (met behoorlike inagneming van elke inrigting se vaste diensstaat vir 2008):

(a) In die eerste plek waar daar aan sekere sekondÍre skole en gekombineerde skole nie die minimum ses poste op die vaste diensstaat vir 2008 vir die sekondÍre fase (graad 8 tot 12) toegeken is nie.
(b) Tweedens is sewe en twintig (27) poste opsygesit vir klein eenpersoonskole.
(c) Derdens is skole gerangskik ingevolge armoede en, beginnende by die armste skool, is daar aan geselekteerde skole met 'n leerder:opvoeder-verhouding van meer as 33:1 (sekondÍre skole) of meer as 37.5:1 (primÍre skole) addisionele poste toegeken totdat die aantal goedgekeurde ad hoc-poste uitgeput is.

2.5 AD HOC-TOEKENNING: FOKUSSKOOLPOSTE
2.5.1 Ses en veertig (46) fokusskoolposte is op 'n ad hoc-grondslag aan sekere fokusskole toegeken bo en behalwe die vaste diensstaat vir 2008.
2.5.2 Hierdie poste moet uitsluitlik gebruik word vir die doel waarvoor hulle toegeken is en moet die doelwitte van die Fokusskool-inisiatief bevorder. Daar moet toegesien word dat geskikte, professioneel gekwalifiseerde onderwysers gewerf word vir hierdie poste. Indien dit nie moontlik is om 'n geskikte gekwalifiseerde onderwyser te werf nie, kan 'n onderwyser met die vereiste ondervinding in die vakgebied in aanmerking kom vir aanstelling, mits 'n volledige, skriftelike motivering ingedien word.
2.5.3 Met die oog op verbetering van onderwys en slaagsyfers, is daar aan sekere WWT-fokusskole een addisionele ad hoc-pos (Posvlak 1) toegeken, veral in Wiskunde en Fisiese Wetenskappe.
2.5.4 Die addisionele poste is toegeken op 'n ad hoc-grondslag en vorm dus nie deel van die vaste diensstaat vir 2008 nie. Hierdie addisionele poste is nie in ag geneem vir die toekenning van bevorderingsposte nie. Die aantal bevorderingsposte, soos weerspieŽl in 'n inrigting se vaste diensstaat vir 2008, bly dus onveranderd.
2.5.5 Die WKOD behou die reg voor om enige ad hoc-toekenning te herbereken indien die inligting oor 'n skool, soos vervat in die SOBIS-aanlynopname van Maart 2007, nie korrek is nie.
2.5.6 Die toegekende ad hoc-poste vir 2008 word aangedui in die diensstaatbrief aan die inrigting.
2.6 DINALEDI-POSTE
2.6.1 Die wyse waarop addisionele poste aan Dinaledi-skole toegeken is (bo en behalwe die vaste diensstaat van daardie betrokke Dinaledi-skool) bly dieselfde.
2.6.2 Hiermee word aangekondig dat hierdie poste nou permanent gevul mag word.
2.6.3 Omdat hierdie poste nou permanent is, word hulle in aanmerking geneem by die bepaling van die aantal bevorderingsposte van 'n skool.
2.7 POSTE VIR DIE GRONDSLAGFASE
2.7.1 Die globale aantal bekostigbare poste van die WKOD is met ingang van 1 Januarie 2008 vermeerder. Na oorlegpleging met die betrokke belanghebbendes, is daar besluit dat die meerderheid van die nuwe poste toegeken sal word aan die Grondslagfase van skole.
2.7.2 Die toekenning van poste op die vaste diensstate van skole met 'n Grondslagfase sal op die normale manier geskied, waarna verdere gewig aan die leerders in die Grondslagfase toegeken sal word, wat daartoe kan lei dat baie skole met 'n Grondslagfase ('n) addisionele Posvlak 1-pos(te) sal ontvang.
2.7.3 Hierdie addisionele Posvlak 1-pos(te) mag slegs in die Grondslagfase van die skool gebruik word.
2.7.4 Dit beteken dat alle betrokke skole ten minste die aantal Grondslagfase-poste moet hÍ wat normaalweg deur die skool toegeken word PLUS die ad hoc-Grondslagfase-pos(te) wat toegeken is as gevolg van bogenoemde gewigtoekenning aan die Grondslagfase-leerders.
2.7.5 Die addisionele Posvlak 1-pos(te) wat toegeken is, mag op 'n permanente grondslag gevul word.
2.7.6 Omdat hierdie poste nou permanent is, word hulle in aanmerking geneem by die bepaling van die aantal bevorderingsposte van 'n skool.
2.8 GRAAD 8-LEERDERS: BEPALING VAN DIENSSTATE
2.8.1 Toe die ouderdomsbeleid aan die begin van 2000 aangepas is, het dit daartoe gelei dat ongeveer 22 000 minder leerders vir graad 1 geregistreer het. Dit het daartoe gelei dat minder leerders in 2007 in graad 8 is. Daar word gevolglik voorsien dat die aantal leerders vir graad 9 in 2008 beduidend minder sal wees as in vorige jare. In die lig hiervan en ten einde stabiliteit in die stelsel te handhaaf, is die vaste diensstate van intermediÍre en gekombineerde skole met graad 8 en 9, sowel as sekondÍre skole vir 2008 soos volg bereken:

(a) Indien die vaste diensstaat van 'n skool vir 2008 (gegrond op die inligting verkry uit die SOBIS-aanlynopname van Maart 2007) meer is as die vaste diensstaat vir 2007 - ten spyte van fluktuasies in die aantal graad 8-leerders in 2006 en 2007 - sal die vergrote diensstaat vir 2008 aan die skool toegeken word.
(b) Indien die vaste diensstaat van 'n skool vir 2008 (gegrond op die inligting verkry uit die SOBIS-aanlynopname van Maart 2007) minder is as die vaste diensstaat vir 2007, sal die aantal graad 8-leerders in 2006 (indien dit meer is as die aantal graad 8-leerders in 2007) gebruik word om die vaste diensstaat vir die skool vir 2008 te bereken.

2.8.2 Vir die res van die grade is die leerdergetalle, soos verkry uit die SOBIS-aanlynopname van Maart 2007, gebruik om die diensstaat van die skool te bepaal, soos gewoonlik die geval is.
2.9 LSOB-POSTE

Alle LSOB-poste by openbare gewone skole is, soos aangedui in Omsendbrief 47/2002, gekoppel aan die diensstate van OBOS'e en verskyn dus nie op die diensstate van skole nie.

2.10 TERAPEUTEPOSTE

Eenhonderd een en twintig (121) terapeuteposte is aan spesiale skole in 2007 toegeken. Dieselfde aantal terapeuteposte sal in 2008 toegeken word.

2.11 SIELKUNDEPOSTE: OPENBARE SPESIALE SKOLE

Die sielkundeposte by openbare spesiale skole, waar van toepassing, is deel van die bevorderingsposte.

2.12 HERSIENING VAN 2008 SE DIENSSTATE
2.12.1 Die WKOD het die aantal bekostigbare poste onder inrigtings onder sy beheer versprei in ooreenstemming met die HPVM en die maatreŽls soos uiteengesit in hierdie omsendbrief.
2.12.2 Die WKOD besef dat daar egter hoofde van openbare gewone skole kan wees wat hulle diensstate sal wil laat hersien as gevolg van buitengewone verandering in die omstandighede van hulle inrigtings. Versoeke vir die hersiening van diensstate moet behoorlik gestaaf word en teen 19 Oktober 2007 by die WKOD ingedien word, gemerk Vir aandag: Hoof van die Subdirektoraat: Voorsiening (Direktoraat: Personeelbestuur (Opvoeders)).
2.13 AFSKAFFING VAN POSTE AS GEVOLG VAN MINDER INSKRYWINGS OP DIE EERSTE SKOOLDAG VAN 2008
2.13.1 Waar 'n skool 'n vermindering in sy leerderinskrywing ondervind wanneer die skool in 2008 heropen, d.w.s. waar die leerderinskrywing op die eerste skooldag laer is as die leerderinskrywing (SOBIS 2007-data) soos weerspieŽl op sy diensstaat vir 2008, mag poste slegs gevul word gelykstaande aan die leerder:opvoeder-verhouding vir daardie skool se diensstaat vir 2008.
2.13.2 Bogenoemde beteken dat indien 'n skool van 1000 leerders se diensstaat vir 2008 (gegrond op die SOBIS 2007-data) voorsiening maak vir 30 poste (wat 'n leerder:onderwyser-bedeling van 33.33:1 vir die betrokke openbare gewone skool gee) en die leerderinskrywing op die eerste skooldag van 2008 slegs 920 is, die prinsipaal slegs 28 poste mag vul (920ų33.33 = 28 (27.60)) Die oorblywende twee poste sal afgeskaf word en toegeken word aan skole waar daar groei was. Hierdie hertoekenning sal ook gegrond word op die aantal leerders wat op SOBIS geregistreer is.
2.13.2 Bogenoemde maatreŽl is NIE van toepassing op openbare gewone skole waar ALLE poste permanent gevul is nie. Indien 'n pos egter om watter rede ook al vakant sou raak, sal bogenoemde maatreŽl geld.
2.14 AFSKAFFING VAN POSTE AS GEVOLG VAN 'N VERMINDERING IN DIE INSKRYWINGS VIR 2008

Die WKOD behou die reg voor om Posvlak 1-poste af te skaf indien daar gedurende die loop van 2008 'n vermindering is in die skool se leerderinskrywing. In sulke gevalle sal opvoeders wat tydelik aangestel is, na ander poste by ander inrigtings oorgeplaas word. Wanneer opvoeders dus tydelik gewerf word, moet hoofde van inrigting aansoekers inlig dat hulle aangestel word met dien verstande dat hulle dalk oorgeplaas kan word na ander inrigtings indien hulle poste afgeskaf sou word as gevolg van 'n vermindering in leerderinskrywing.

2.15 SKEPPING VAN POSTE AS GEVOLG VAN 'N GROEI IN DIE INSKRYWINGS VIR 2008
2.15.1 Aansoeke vir die skepping van addisionele poste by openbare gewone skole as gevolg van 'n groei in leerderinskrywing moet by die WKOD ingedien word soos aangedui in DPE Minuut 0007/2006 van 8 Desember 2006. Die vereistes vir goedkeuring van addisionele poste word uiteengesit in Omsendbrief 0011/2003 van 16 Januarie 2003.
2.15.2 Prinsipale moet asseblief op die volgende let:

"Aansoeke vir addisionele poste sal nie oorweeg word nŠ die einde van die eerste skoolkwartaal in Maart 2008 nie.

"Geen aanstelling mag in (addisionele) poste gemaak word waarvoor daar aansoek gedoen is as gevolg van groei en/of kurrikulumbehoeftes nie, tensy skriftelike goedkeuring van die WKOD verkry is.


3. 2008 DIENSSTATE
3.1 VUL VAN POSTE WANNEER DIE AANTAL POSTE TOEGENEEM HET
3.1.1 Waar daar 'n toename in die aantal opvoedersposte is wat aan die openbare gewone skool toegeken is, mag nuwe poste op die volgende wyses gevul word:

(a) Passing en plasing van botallige personeel (Let daarop dat die passing en plasing van botallige opvoeders 'n voortdurende proses is, wat voorkeur sal geniet bo die advertering van poste.)
(b) Deur advertensies in die Vakaturelys te plaas met die oog op die permanente vul van sulke poste (Dit beteken dat Posvlak 1- en bevorderingsposte so gou moontlik geadverteer moet word.)
(c) Op 'n permanente of tydelike grondslag, of in waarnemende hoedanigheid ingevolge bestaande beleidsmaatreŽls

3.2 VUL VAN POSTE WANNEER DIE AANTAL POSTE AFGENEEM HET
3.2.1 Waar daar 'n afname in die aantal poste is wat aan 'n openbare gewone skool of openbare spesiale skool toegeken is (d.w.s. 'n pos of poste is afgeskaf), kan die skool slegs poste vul tot en met die getal soos aangedui op die diensstaat. Skole mag dus nie meer poste vul as waarvoor die diensstaat voorsiening maak nie.
3.2.2 Indien daar meer permanente opvoeders by die skool is as die aantal poste waarvoor die diensstaat van daardie skool voorsiening maak, mag die skool nie enige verdere tydelike of permanente aanstellings maak nie.
3.2.3 Hoofde van inrigtings word ook daaraan herinner dat die WKOD nie plaasvervangers toeken aan 'n inrigting waar daar meer permanente opvoeders as poste is nie.
3.2.4 Indien 'n permanente opvoeder botallig verklaar word, moet dit geskied ingevolge Kollektiewe Ooreenkoms 2/2003 van die RAVO.
3.3 VUL VAN GEADVERTEERDE POSTE
3.3.1 Alle poste wat reeds in 'n Departementele Vakaturelys geadverteer is, mag permanent gevul word, mits die pos op die diensstaat vir 2008 verskyn.
3.3.2 Indien 'n geadverteerde pos nie op die diensstaat vir 2008 verskyn nie, is die inrigting nie geregtig op die pos nie en sal die pos geag foutiewelik geadverteer te wees.
3.3.3 Die bepaling dat 'n geadverteerde pos (veral 'n bevorderingspos) slegs gevul kan word indien dit nie 'n botallige opvoeder skep nie, bly van krag.
3.3.4 Indien hoofde van inrigtings en beheerliggame van mening is dat die posbeskrywing van die geadverteerde pos nie langer aan die kurrikulumbehoeftes van die inrigting voldoen nie, mag hulle die WKOD versoek om die pos te beskou as foutiewelik geadverteer. 'n Uitgebreide verduideliking moet so 'n versoek vergesel.
3.4 VUL VAN AD HOC-POSTE
3.4.1 Ad hoc-poste kan slegs tydelik gevul word en, in die geval van ten volle gekwalifiseerde opvoeders, mag die tydelike aanstelling nie vir langer as twaalf kalendermaande wees nie en mag die aanstelling nie duur tot na 31 Desember 2008 nie.
3.4.2 Die vul van ad hoc-poste moet gedoen word met inagneming van paragraaf 2.12 en 2.13 van hierdie omsendbrief.
3.5 BOTALLIGE OPVOEDERS
3.5.1 Opvoeders wat reeds botallig verklaar is op grond van vorige diensstate en in ooreenstemming met vorige prosesse en wat steeds botallig is, behou hulle botallige status. Hierdie opvoeders sal hanteer word ingevolge die geldende kollektiewe ooreenkomste van die RAVO.
3.5.2 Hierdie botallige opvoeders (verwys na paragraaf 3.5.1) kan geabsorbeer word in vakatures op die nuwe diensstaat deur middel van passing en plasing (verwys na paragraaf 3.1.1(a)).
3.5.3 Soos aangedui in paragraaf 3.2.4 hierbo, moet permanente opvoeders botallig verklaar word ingevolge Kollektiewe Ooreenkoms 2/2003 van die RAVO.

4. NAVRAE

Rig asseblief alle navrae aangaande hierdie omsendbrief (maatreŽls, ens) aan kringbestuurders.


5. ALGEMEEN

Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle opvoeders en lede van die beheerliggaam.GETEKEN: R.B. SWARTZ
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:09:05