1. Die Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) se beleid is in die Staatskoerant Nr 27819 van Julie 2005 gepromulgeer en bevat die reŽls en omstandighede vir die toekenning vir die kwalifikasie op vlak 4 van die Nasionale Kwalifikasieraamwerk (NKR).
2. OnreŽlmatighede in 2007
2.1 Dit het onder die aandag van die WKOD gekom dat sommige onafhanklike skole kandidate wat die graad 11-eksamen gedruip het, toelaat om as voltydse kandidate vir die graad 12-eksamens in 2007 in te skryf.
2.2 Omdat die Senior Sertifikaat ten einde loop in 2007 en eksamens net aangebied sal word vir leerders wat hul Senior Sertifikaat wil voltooi van 2008 - 2011, en ook omdat voorvalle baie laat in die jaar opgemerk is, sal leerders in skole wat dit toegelaat het, toegelaat word om die 2007 akademiese jaar te voltooi en die Senior Sertifikaat te skryf.
3. Vereistes van die NSS
3.1 Die Nasionale Senior Sertifikaat is `n driejaarprogram wat graad 10 tot 12 dek en sal in 2008 vir die eerste keer in graad 12 geskryf word.
3.2 Die NSS-beleid dui die volgende aan

"om 'n NSS te verwerf moet 'n leerder voldoen aan die programvereistes vir graad 10, 11 en 12 afsonderlik en die besondere uitkomste en verwante assesseringstandaarde vir al drie jaar behaal en voldoen aan die interne assesseringsvereistes vir Graad 10, 11 en 12 sowel as die eksterne assesseringsvereistes vir graad 12 soos beoog in die vakverklarings en die vakassesseringsriglyne vir die onderskeie vakke.
3.3 Kandidate moet dus graad 10 slaag voordat hulle graad 11 binnegaan en graad 11 slaag voordat hulle in graad 12 toegelaat word.
3.4 In die geval waar `n leerder `n graad by een skool druip, mag daardie leerder nie tot die volgende graad in enige ander skool toegelaat word nie, al is die skool ook `n onafhanklike skool.

4. Vanaf 2008, sal enige skool wat hulle aan hierdie onwettige praktyk skuldig maak om leerders wat in ander skole gedruip het in hul skool op `n hoŽr graad te plaas, instruksies ontvang om die leerder terug te plaas in die graad wat hy/sy gedruip het. Dit sal gebeur, selfs al is dit laat in die jaar eers ontdek. Dit geld vir graad 1 tot 12.
5. Alle skole, insluitend onafhanklike skole, behoort die beleid van die NSS ten opsigte van algemene benodigdhede te volg. Versuim om hierdie beleid uit te voer, kan lei tot sanksies deur die Departement.
6. Skoolhoofde word versoek om die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle onderwysers, leerders en ouers te bring.


GETEKEN: S.M. NAICKER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:09:05