1. Inleiding
1.1 Basiese Onderwys en Opleiding vir Volwassenes (BOOV) Vlak 4 is die eerste kwalifikasie op die Nasionale Kwalifikasieraamwerk (NKR) en voorsien aan volwasse leerders en jongmense ouer as 15 jaar toegang tot die Algemene Onderwys en Opleiding-sertifikaat (AOOS).
1.2 Die BOOV AOOS gee formele erkenning aan die kennis, vaardighede, waardes en gesindhede wat benodig word vir verdere en hoŽr onderwys.
2. Die BOOV Vlak 4-eksamen
2.1 Alle gemeenskapsleersentrums (GLS'e) moet hulle leerders vir die BOOV Vlak 4-eksamens in Junie en/of Oktober registreer indien hulle BOOV Vlak 4-klasse aanbied. Geen GLS mag interne BOOV Vlak 4-uitgangseksamens in die plek van die nasionale eksamens opstel nie.
2.2 Uitsonderings kan slegs gemaak word in gevalle waar die leerarea wat deur die leerder bestudeer word nie deur die WKOD geŽksamineer word nie, of waar die WKOD, in samewerking met ander eksaminerende liggame, betrokke is by ontwikkelingswerk. In sulke gevalle moet die GLS skriftelike toestemming van die Hoof van die Departement verkry.
3. Toegang tot BOOV Vlak 4
3.1 Leerders mag toegang verkry tot BOOV Vlak 4 deur aan die vereistes te voldoen vir BOOV Vlak 3 (Geletterdheid, Gesyferdheid en een leerbaan) of deur plasing in BOOV Vlak 4 deur die gebruik van die plasingsinstrumente wat op nasionale vlak ontwikkel is. Die plasingsinstrument moet deel uitmaak van die leerderportefeulje en moet gedurende moderering ingedien word.
4. Bevordering na Verdere Onderwys en Opleiding
4.1 'n Volwasse leerder wat aan die BOOV-programme deelneem en wat wil kwalifiseer vir inskrywing in graad 10 of NKR 2 by 'n VOO-kollege, moet in die besit wees van 'n BOOV AOOS wat sertifiseer dat die leerder 'n minimum van 120 krediete op NKR 1 voltooi het.
5. Ondersteuning
5.1 Die BOOV-kurrikulumadviseurs in die OBOS'e is beskikbaar om advies te voorsien aan die sentrum.
5.2 Die VBOO-kurrikulumadviseur sal addisionele ondersteuning verkry van ůf die betrokke kurrikulumkundige of die Senior Kurrikulumbeplanner: BOOV.


GETEKEN: S.M. NAICKER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:09:05