1. FINALE ROOSTER
1.1 Ingesluit is 'n afskrif van die finale rooster vir die Senior Sertifikaat-eksamen wat op 08 Oktober begin en op 22 November 2007 eindig.
1.2 Die Departement het alles moontlik gedoen om 'n goed gebalanseerde rooster op te stel wat alle kandidate sal pas. Waar dit moontlik was, is veranderinge aangebring aan die voorlopige rooster ooreenkomstig die aanbevelings wat skole daarop gemaak het. Die nasionale Departement van Onderwys het die datum vir Engels Eerste en Tweede Tale HG en SG, vraestel 2 en 3 verskuif van Vrydag, 12 Oktober 2007, na Donderdag, 11 Oktober om voorsiening te maak vir die moontlikheid dat Eid-Mubarak op Vrydag, 12 Oktober gevier kan word.
1.3 Daar is geen roosterbotsings vir kandidate wat WKOD-eksamenvakke skryf nie. Waar kandidate egter vakke skryf waar die vraestelle deur ander eksaminerende liggame opgestel is, is daar gevalle waar individuele kandidate botsings mag ervaar. In sodanige gevalle moet die volgende reŽlings getref word:
  • Prinsipale moet mnr C Louw van die Direktoraat: Eksamens onmiddellik skakel by telefoonnommer 021 467 2917 of by faks 021 461 5637, en hom voorsien van die naam van die eksamensentrum, die naam/name van die kandidaat/kandidate, die datums, die sessies en die vakke of vraestelle wat betrokke is.
  • Die vak met die grootste aantal kandidate moet eerste geskryf word, op die tyd soos aangedui op die rooster.
  • Onmiddellik na die eerste sessie MOET die kandidaat/kandidate van die ander kandidate geskei word. Die kandidaat/kandidate moet onder streng toesig gehou word en die geleentheid gebied word om vir 1 uur te rus. Die opvoeder wie se vak deur die kandidaat/kandidate geskryf sal word, mag nie by die toesig betrokke wees nie.
  • Dit is uiters belangrik dat die kandidate geen toegang tot enige telefoonskakeling (selfone ingesluit), e-posfasiliteite, ander kandidate of vakonderwysers van daardie vak sal hÍ nie.
  • Nadat die kandidaat/kandidate vir 'n uur gerus het, sal hulle die eksamenlokaal binnegaan en gereed maak om die volgende vak te skryf.
1.4 Prinsipale en sentrumbestuurders word dringend versoek om hulle kandidate in kennis te stel dat die normale Senior Sertifikaat-eksamen van Februarie/Maart in 2008 eers in Mei/Junie 2008 geskryf sal word. Gedetailleerde besonderhede hieroor sal deur middel van Ďn Kurrikulumminuut so spoedig moontlik aan skole en gemeenskapsleersentrums gestuur word.
1.5 Lig asseblief alle kandidate in dat hulle tot op die laaste dag van die skoolkwartaal beskikbaar moet wees indien dit om die een of ander rede dalk nodig mag wees om die skryf van 'n besondere eksamenvak te herskeduleer.

2. REŽLINGS IN VERBAND MET DIE SKRYF VAN VRAESTELLE

Die hooftoesighouer moet seker maak dat kandidate die eksamenlokaal 30 minute voor die amptelike begintyd van die eksamensessie binnegaan. Hierdie tyd moet as volg benut word:

  • Die eerste 20 minute moet gebruik word om die kandidate hulle korrekte sitplekke te laat inneem, vir die uitdeel van vraestelle, ens.
  • Gedurende die orige 10 minute moet kandidate die eksamenvraestelle deurlees.
  • Let asseblief daarop dat geen skryfwerk of maak van notas op enige stadium van die 30-minute voorbereidingsperiode toelaatbaar is nie. 'n Verbreking van hierdie reŽl sal as 'n onreŽlmatigheid beskou word. Daar word van kandidate verwag om op te hou met skryf op die tyd soos op die eksamenrooster aangedui.


GETEKEN: B.K. SCHREUEER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:08:30

Finale Eksamenrooster  (grootte: 32 KB)