1. Inleiding

Die nasionale Departement Onderwys het die volgende veranderinge aan die Januarie 2007 Vakassesseringriglyne vir LewensoriŽntering, Verbruikerstudies en Gasvryheidstudies in Omsendbriewe S7, S9 en S10 onderskeidelik aangekondig. Hierdie veranderinge is onmiddelik van krag.


2. Veranderinge aan Vakassesseringsriglyne - LewensoriŽntering
2.1 Die puntetoekenning vir die vyf formele take vir LewensoriŽntering (paragraaf 3.3.1 van die VAR) is hersien om voorsiening te maak vir kwartaallikse rapportering oor die Liggaamsopvoedingstaak (Taak 5). Dit sal voorsiening maak vir die kwartaallikse rekordering van en rapportering oor prestasie in die Liggaamsopvoedingstaak.
2.2 Die hersiene puntetoekenning vir LewensoriŽntering in graad 10-12 word voorsien in die meegaande gewysigde dokument.

3. Veranderinge aan Vakassesseringsriglyne - Verbruikerstudie
  Die aangehegte bylae vir Verbruikerstudies weerspieŽl die veranderinge in die VAR aangaande die formaat van die eksamenvraestelle asook die Praktiese Assesseringstaak.

4. Veranderinge aan Vakassesseringsriglyne - Gasvryheidstudies
  Die meegaande wysiging aan die VAR vir Gasvryheidstudies het te doen met die Praktiese Assesseringstaak.

5. Skoolhoofde word versoek om alle betrokke onderwysers van die inhoud van hierdie omsendbrief in kennis te stel.


GETEKEN: S.M. NAICKER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:08:23

Veranderinge aan Vakassesseringsriglyne - LewensoriŽntering (Erratum to the Subject Assessment Guidelines for Life Orientation  (grootte: 162 KB)
Veranderinge aan Vakassesseringsriglyne - Verbruikerstudie (Amendments to the January 2007 Subject Assessment Guidelines of Consumer Studies)  (grootte: 249 KB)
Veranderinge aan Vakassesseringsriglyne - Gasvryheidstudies (Amendments to the January 2007 Subject Assessment Guidelines of Hospitality Studies)  (grootte: 205 KB)