1. Inleiding

Omsendbrief 0025/2007 het inligting voorsien aangaande die graad 11-eksamen in November 2007 sowel as die rooster vir die vakke wat deur alle openbare skole van die Wes-Kaap geskryf word. In die omsendbrief is daar aangedui dat Vraestel 3 vir tale voor die aanvang van die res van die eksamen geskryf moet word.

Onafhanklike skole wat hierdie nasionale eksamens wil aflÍ, moet die Direkteur: Eksamens teen 31 Augustus 2007 in kennis stel van hulle voorneme om die eksamen te skryf. Versuim om die WKOD hieroor in kennis te stel, sal daartoe lei dat hierdie skole nie die vraestelle vir die eksamen ontvang nie.


2. Vraestel 3 vir tale
2.1 Vraestel 3 vir al die tale wat op die rooster vir die Wes-Kaap verskyn, moet afgeneem word in ooreenstemming met die nasionale tye wat hieronder voorsien word:

VakDatumTyd
1.  Engels Huistaal Vraestel 3
     Engels Eerste Addisionele Taal Vraestel 3
22 Oktober 20078:30 - 11:00
2.  Xhosa Huistaal Vraestel 3 (Taal)
     Xhosa Eerste Addisionele Taal Vraestel 3
     Xhosa Tweede Addisionele Taal Vraestel 3
     Sotho Huistaal Vraestel 3 (Taal)
     Sotho Eerste Addisionele Taal Vraestel 3
     Tswana Huistaal Vraestel 3 (Taal)
     Tswana Eerste Addisionele Taal Vraestel 3
23 Oktober 20078:30 - 11:00
8:30 - 11:00
8:30 - 10:30
8:30 - 11:00
8:30 - 11:00
8:30 - 11:00
8:30 - 11:00
3.  Afrikaans Huistaal Vraestel 3
     Afrikaans Eerste Addisionele Taal Vraestel 3
     Afrikaans Tweede Addisionele Taal Vraestel 2
24 Oktober 20078:30 - 11:00
8:30 - 11:00
8:30 - 10:30

2.2 Skole moet die Vakassesseringsriglyne volg by die opstel van die finale punt vir die onderskeie tale.

3. Geografie Vraestel 2

Ten einde Moslem-leerders te akkommodeer wat Vrydag-biduur bywoon, het die WKOD 'n verandering in die tyd vir die Geografie Vraestel 2 op Vrydag, 16 November 2007 aangevra. Die versoek is deur die DvO goedgekeur, wat beteken dat die Geografie Vraestel 2 nou om 14:00 sal begin en om 15:30 ten einde sal loop.


4. Tweede Addisionele Taal
4.1 Die WKOD sal provinsiale vraestelle opstel vir Afrikaans en Xhosa Tweede Addisionele Tale. Hierdie vraestelle moet geskryf word op die datums wat gegee word in die aangehegte finale rooster.
4.2 Die volgende tabel gee 'n aanduiding van die vraestelle wat die WKOD vir Afrikaans Tweede Addisionele Taal sal voorsien:

VAKAfrikaans  
VraestelInhoudTotale puntDuur
1Taal
Letterkunde (moet deur die skool opgestel word)
100
20
2 ure
2Skryfwerk802 ure

4.3 Die letterkunde-deel van Vraestel 1 vir Afrikaans moet deur die skool opgestel word en uit 20 tel, en moet aan die leerders voorsien word op die dag en tydstip dat Vraestel 1 geskryf word.
4.4 Die volgende tabel gee 'n aanduiding van die vraestelle wat die WKOD vir Xhosa Tweede Addisionele Taal sal voorsien:

VAKisiXhosa  
VraestelInhoudTotale puntDuur
1Taal1002 ure
2Letterkunde (moet deur die skool opgestel word)401 ure
3Skryfwerk802 ure

4.5 Die letterkunde-vraestel vir Xhosa moet deur die skool opgestel word, uit 40 tel en geskaal word na 'n totaal van 20. Die vraestel moet geskryf word op 'n datum wat deur die individuele skool bepaal word. Meer inligting aangaande die graad 11-eksamen vir Xhosa in 2007 word voorsien in Bylae A wat hierdie omsendbrief vergesel.
4.6 Die besluit om drie vraestelle vir Xhosa Tweede Addisionele Taal op te stel, is 'n eenmalige toegewing wat slegs in 2007 op graad 11 van toepassing is. In 2008 en daarna sal die aantal vraestelle die Vakassesseringsriglyne volg en sal daar twee vraestelle wees, soos vir Afrikaans Tweede Addisionele Taal.

5. Die finale rooster vir graad 11 sluit nou Afrikaans en Xhosa Tweede Addisionele Tale in en die onderskeie vakname vir Afrikaans soos wat dit in die Staatskoerant verskyn. Die rooster bevat ook die nommer van die sessie wat op die pakke vraestelle verskyn wat aan skole voorsien word.

6. Bring asseblief hierdie inligting onder die aandag van al die betrokke onderwysers en leerders by u skool.


GETEKEN: N. NAICKER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:08:17

Bylae A  (grootte: 14 KB)
Finale eksamenrooster  (grootte: 9 KB)