1. Inleiding

Die nasionale vraestelle vir die graad 11-eksamen sal vir eerste keer in November 2007 geskryf word. Die WKOD het in Omsendbrief 0025/2007 aangedui dat vakke wat op die eksamenrooster vir die Wes-Kaap verskyn, verpligtend is vir alle openbare skole in die Wes-Kaap. Onafhanklike skole wat hierdie nasionale eksamens wil skryf, moet die Direkteur: Eksamens hiervan in kennis stel.


2. Eksamenriglyne
2.1 Die nasionale Onderwysdepartement (DvO) het eksamenriglyne vir Rekeningkunde en Lewenswetenskappe vir graad 11 voorsien om sekere areas wat gedek word deur die eksamen van die DvO te verduidelik.
2.2 Hierdie riglyne word voorsien om onderwysers en leerders met hul voorbereiding vir die finale eksamen in November te help.

3. Rekeningkunde
3.1 Die volledige lys eksamenonderwerpe vir Rekeninkunde vanaf die nasionale Onderwysdepartement vir die graad 11-eksamen, verskyn in Tabel 1.
3.2 Die inhoude in Rekeningkunde wat nie hierdie jaar in die graad 11-eksamen geŽksamineer gaan word nie, word aangedui in Tabel 2.
3.3 Hierdie eksamenriglyne behoort met die vakassesseringriglyne vir Rekeningkunde (Januarie 2007) saamgelees te word.

4. Lewenswetenskappe
4.1 Die eksamenriglyne vir Lewenswetenskappe vir graad 11 wat hierdie omsendbrief vergesel, moet saamgelees word met die vakassesseringsriglyne (Januarie 2007) en die leerprogramriglyne (Januarie 2007).
4.2 Die eksamenriglyne voorsien insig ten opsigte van die omvang en diepte van die inhoud wat in die leerprogramriglyne voorgeskryf word.

5. Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van onderwysers en leerders.


GETEKEN: N. NAICKER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:08:10

Eksamenriglyne vir Rekeningkunde  (grootte: 36 KB)
Eksamenriglyne vir Lewenswetenskappe  (grootte: 187 KB)