1. Hierdie omsendbrief moet met die Vakassesseringsriglyne (VAR) vir Geskiedenis (Januarie 2007) saamgelees word. Die nasionale Departement van Onderwys het die formaat van die Geskiedenis-eksamen vir graad 11 en 12 per Omsendbrief E2 van 2007 verander.
2. Geskiedenis graad 11 en 12
2.1 Die Graad 11 Geskiedenis-eksamen sal uit twee vraestelle van 2 uur elk bestaan. Die puntetoekenning vir elke vraestel sal 150 wees. Dit verander die VAR wat aandui dat daar twee vraestelle sal wees, nl Vraestel 1 (225 punte) en Vraestel 2 (75 punte).
2.2 Die Graad 12 Geskiedenis-eksamen sal ook uit twee vraestelle bestaan wat elk 3 uur sal duur. Die puntetoekenning is 150 vir elke vraestel en die totaal is dus 300 punte.
2.3 Die eksamens vir Geskiedenis in graad 11 en 12 sal bestaan uit brongebaseerde vrae en uitgebreide skryfwerk oor voorgeskrewe inhoud.
2.4 Bylae A voorsien die inhoud en formaat van Geskiedenis Vraestel 1 en Vraestel 2 vir graad 11 wat in November 2007 deur openbare skole geskryf gaan word. Onafhanklike skole wat die graad 11-eksamen wil skryf, moet die Direkteur: Eksamenadministrasie dienooreenkomstig in kennis stel.
2.5 Die inhoud en formaat van Geskiedenis Vraestel 1 en 2 vir graad 12 word in Bylae B voorsien.
3. Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van onderwysers en leerders.


GETEKEN: N. NAICKER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:08:17

Bylae A  (grootte: 51 KB)
Bylae B  (grootte: 19 KB)