1. Die moderering van die verslae wat ten opsigte van die Personeelprestasiebestuur-en-ontwikkelingstelsel (PPBOS) vir die 2005/2006-siklus ingedien is, is nog nie afgehandel nie maar sal binnekort afgehandel wees. Hierdie omsendbrief bevat inligting oor die proses en indien van dokumente/verslae ten opsigte van die volgende siklus, te wete die siklus 1 April 2006 tot 31 Maart 2007.
2. Prestasiebestuur ten opsigte van staatsdienspersoneel is net so 'n aaneenlopende proses as ten opsigte van opvoeders en word in jaarlikse siklusse afgehandel. Die proses vir die siklus 1 April 2006 tot 31 Maart 2007 is presies dieselfde as vir vorige siklusse (sien Omsendbrief 12/2007) en net die belangrikste stappe word vir u gerief weer beklemtoon.
2.1 Dit is belangrik om daarop te let dat 'n werknemer sy of haar salaris ontvang om werk ten minste op 'n ten volle aanvaarbare/bevredigende vlak te verrig. Indien werkverrigting op 'n hor vlak gelewer word, geld die volgende kriteria met betrekking tot die toekenning van 'n prestasiebonus vir die 2006/2007-siklus:
2.2 'n Werknemer moes op 31 Maart van 'n jaar een jaar se aaneenlopende diens op sy/haar huidige salarisvlak verrig het.
2.3 Prestasiebonusse word toegeken vir werk wat kwalitatief en kwantitatief die werk wat op 'n ten volle aanvaarbare/bevredigende wyse verrig word, oortref. Met ander woorde, slegs werknemers wat bewys lewer dat hulle werkverrigting bygedra het tot uitmuntende dienslewering sal in aanmerking kom vir benoeming vir 'n kontantbonus.
2.4 Slegs 20% van die personeel is statisties ho presteerders, waarvan 15% op prysenswaardige vlak (4) en 5% op uitstekende vlak (5) binne 'n organisasie presteer. Lynbestuurders moet dit in gedagte hou wanneer hulle die graderings in hulle komponente of opvoedkundige inrigtings doen.
2.5 Dit is belangrik dat 'n motivering ingedien moet word wanneer 'n aanslag van 4 of 5 toegeken word. Die toestaan al dan nie van 'n kontantbonus is geheel en al hiervan afhanklik, want dit is die enigste manier waarop daar bepaal kan word wie 'n kontantbonus behoort te kry en wie nie. Aanhangsel I moet vir hierdie doel aangewend word en as die ruimte nie voldoende is nie, kan 'n aparte bladsy of bladsye bygevoeg word.
3. Die Bylae E-vorm is ook deel van die stel aanslagdokumente vir elke werknemer en dit is ook prestasie-gebaseer. Daar is egter besluit dat die Bylae E-vorms ten opsigte van die siklus waaroor hierdie omsendbrief handel weer voor die ander vorms ingehandig moet word sodat die 1% salarisvordering so spoedig moontlik nadat die hersiene salarisskale na 1 Julie gefinaliseer is, aan werknemers betaal kan word. U hoef slegs op die Bylae E-vorm aan te dui of 'n werknemer na u mening kwalifiseer vir die 1% salarisvordering al dan nie, met ander woorde of hy of sy ten minste bevredigend presteer. Indien dit nie die geval is nie, moet volledige redes verstrek word waarom dit nie aanbeveel word nie. Alle Bylae E-vorms ten opsigte van die 2006/2007-siklus moet voor of op die laatste op 31 Augustus 2007 reeds ingedien word.
4. 'n Volledige stel vorms (insluitende Bylae E), wat volgens behoefte gefotokopieer kan word, word hierby aangeheg. Die finale datum vir die indien van hierdie vorms/verslae (Bylae E uitgesluit) is 28 September 2007. Al bogemelde vorms moet ingedien word by of gepos word aan Die Direktoraat: Personeelbestuur (Staatsdienspersoneel), Kamer 10-11, 10de Vloer, Grand Central Towers, Laer-Parlementstraat, Privaatsak X9114, Kaapstad 8000.
5. Alle lynbestuurders, hoofde van onderwysinrigtings en toesighouers is verantwoordelik om voormelde vorms voor of op die onderskeie sperdatums van 31 Augustus en 28 September 2007 in te dien. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement sal na die sperdatums voortgaan met die moderering en implementering van die verdere prosesse. Werknemers wie se bylaes en vorms nie op die sperdatums ingedien is nie, sal nie in aanmerking kom vir die salarisvordering en kontantbonus nie en in sulke gevalle sal die lynbestuurder, hoof van die onderwysinrigting en toesighouer self aan die werknemer(s) moet verduidelik waarom hulle nie in aanmerking gekom het nie (rede: laat of geen indiening van bylaes en vorms).
6. Die inhoud van hierdie omsendbrief moet asseblief onder die aandag van al die staatsdienspersoneel onder u beheer gebring word.


GETEKEN: J.H. HURTER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:07:26

Aanhangsel I  (grootte: 15 KB)
Bylae E-vorm  (grootte: 15 KB)
Bylae A - E  (grootte: 42 KB)
PPBOS Prosedure Handleiding