1. Die WKOD het in samewerking met die nasionale Departement van Onderwys, op 29 Junie 2007 'n mediavrystelling uitgereik waarin Fase 1 van die Herstelplan uiteengesit is. Dit het ingesluit die voorsiening van 'n wye verskeidenheid ondersteuningsmateriaal, insluitend studiegidse, handboeke, pasaangeŰrs en programme in elektroniese en gedrukte formaat.
2. Ons moet vanuit die staanspoor erken dat ons geen vooruitsig het om die tyd in te haal wat gedurende die onlangse staatsdiensstaking verloor is nie. Ons Herstelplan het egter ten doel om geleenthede vir onderwysers en leerders te skep om hulle aandag op kritieke aspekte van die kurrikulum te fokus wat deur die staking be´nvloed is. Die Herstelplan is dus 'n opvoedkundige intervensie om die impak van die staking te bemiddel.
3. Fase 2 van die Herstelplan is voorgelŕ aan die erkende onderwyserunies, skoolbeheerliggame en personeelverenigings. Dit omskryf verskeie soorte intervensies waarvan die besonderhede in die aangehegte Plan uiteengesit word. Hierdie Herstelplan sal die tydperk 30 Julie 2007 - 21 September 2007 dek.
4. Ekstra klasse
4.1 Die Herstelplan sluit die volgende addisionele tyd in:
4.1.1 2 uur per week addisionele tyd vir 7 weke, gedurende die week, vir geletterdheid en gesyferdheid vir alle primŕre skole wat be´nvloed is (sien Bylae A vir riglyne).
4.1.2 2 uur per week addisionele tyd vir 7 weke gedurende die week vir graad 8 en 9 by hoŰrskole wat be´nvloed is. Verwys na die aangehegte "PasaangeŰr vir Herstel" Julie 2007 AOO-dokumente, wat aan skole gestuur is en wat by die OBOS'e beskikbaar is, vir riglyne oor die inhoud van die addisionele klasse.
4.1.3 3 uur per week addisionele tyd vir 7 weke gedurende die week vir graad 10, 11 en 12. Hierdie addisionele klasse moet gerig word deur die hersiene WKOD-pasaangeŰrs wat aan die begin van die derde kwartaal aan skole gestuur is.
4.1.4 3 uur per Saterdag vir graad 12's vir ses Saterdae. Die stedelike skole moet gekluster word en die landelike skole se klasse moet ter plaatse plaasvind. Die WKOD se studiegidse wat aan graad 10-, 11- en 12-leerders gestuur is, bevat uitstekende materiaal wat gebruik kan word om leerders vir studies voor te berei en hulle bevat kontrolelyste vir 'n aantal vakke wat gebruik kan word om te bepaal watter inhoud nog gedek moet word.
4.1.5 4 uur per dag vir 5 dae gedurende die September-lenteskool van 24 tot 28 September, slegs vir graad 12's. Die stedelike skole moet gekluster word en die landelike skole se klasse moet ter plaatse plaasvind. Die Direktoraat: Kurrikulumontwikkeling sal 'n raamwerk ontwikkel vir Lenteskole wat gedurende die Septembervakansie gebou sal word.
4.2 Toelae
4.2.1 Die Departement het besluit dat toelae betaal sal word aan aangewese en deelnemende opvoeders ooreenkomstig 'n formule wat op 19 Julie 2007 deur die Minister van Onderwys, mev Naledi Pandor bepaal is.

(i) Uurlikse tarief: sal bepaal word deur die deelnemende onderwyser se jaarlikse salaris te deel deur die jaarlikse aantal werksure, d.w.s. 1800 uur
(ii) Daaglikse tarief: sal bepaal word deur die deelnemende onderwyser se jaarlikse salaris te deel deur die aantal skooldae, d.w.s. 225 dae

4.2.2 Deelnemende onderwysers sal vergoed word vir die aantal addisionele ure wat hulle sal werk, teen die tarief wat deur die Minister bepaal is. Hierdie tarief kom neer op 'n onderwyser se normale uurlikse of daaglikse salaris. Die toelae sal bereken word op grond van die individuele onderwyser se jaarlikse salarispakket (sien Bylae I).
4.3 Hierdie addisionele tyd per week moet gereŰl word, beplan word en gemonitor word op 'n plaaslike skoolvlak. Die prinsipaal moet 'n sleutelrol speel in die monitering en rapportering. Die rolle en samestelling van die skoolspanne en OBOS-spanne word hieronder verduidelik:
4.4 Elke betrokke opvoeder moet 'n persoonlike herstelplan opstel. Elke persoonlike herstelplan sal deel uitmaak van die skool se herstelplan wat by die OBOS ingedien moet word vir goedkeuring. Elke skool moet teen 3 Augustus 2007 'n rooster by die OBOS indien vir hierdie plan.
4.5 Deelnemende onderwysers en faktotums sal vergoed word vir die addisionele ure met 'n toelaag wat bereken sal word deur hulle jaarlikse pakket deur 1800 uur te deel.
5. Eksamens
5.1 Ons respekteer die feit dat sommige skole reeds eksamen geskryf het. Skole het die opsie om nie die Junie-eksamen te skryf nie of om 'n afgeskaalde weergawe van kontroletoetse te skryf, na oorlegpleging met SBL'e en VRL'e.
5.2 Die skole wat nie eksamens geskryf het nie, of wat nie nou eksamens wil skryf nie, moet die tyd optimaal benut om vir die eksamen in September voor te berei. Skole word aangeraai om die studiegidse te gebruik wat uitgestuur is as deel van die leerondersteuningsmateriaal.
5.3 Alle grade kan 'n oopboekeksamen as 'n oefenlopie gebruik. Leerders in graad 10 en 11 moet in die klas of as huiswerk deur die nasionale voorbeelde werk wat aan skole uitgestuur is.
5.4 Formele assessering in graad 10 en 11 in die NKV vereis een halfjaar-eksamen. Indien leerders nie 'n eksamen in die tweede kwartaal geskryf het nie, moet hulle in die derde kwartaal eksamen skryf om voor te berei vir die finale eksamen en om 'n skoolgebaseerde assesseringskode/-persentasie te verkry.
5.5 HoŰronderwysinrigtings het ingestem om die sperdatum vir die indien van halfjaar-eksamenuitslae uit te stel en sal ook graad 11-uitslae, sowel as finale eksamenuitslae, in berekening bring.
6. Monitering
6.1 Dit is noodsaaklik dat die Herstelplan neukeurig deur die skool, die distrik en Hoofkantoor gemoniteer word. Elke aangewese skool en opvoeder by sodanige skole moet volgens 'n skoolgebaseerde Herstelplan werk wat gegrond is op die provinsiale Herstelplan. Hierdie Plan moet aandui watter leerareas gedek gaan word gedurende die addisionele ure en moet dus ook 'n rooster vir opvoeders insluit wat aan die program sal deelneem. Die samestelling van die moniteringspanne op elke vlak moet soos volg wees:
6.2 Skoolspan: die prinsipaal en een lid per unie. Prinsipale moet die situasie monitor en weekliks 'n verslag indien dat die werk op 'n bevredigende standaard is (sien Bylae D). Hierdie verslag moet die distriksmoniteringspan (OBOS-span) op die Donderdag van elke week bereik en moet 'n bywoningsregister van onderwysers en leerders insluit.
6.3 OBOS-span: die direkteur, 1 lid per unie, die hoofkurrikulumadviseur en die senior kringbestuurder. Hierdie span sal op 'n distriks- en skoolvlak die situasie monitor en weekliks afteken dat die werk op 'n bevredigende standaard is (sien Bylae H).
6.4 Hoofkantoorspan: 3 lede van unies, Hoof: Onderwys en Hoofdirekteure vir Finansies, Beplanning en Operasionele Bestuur. Die doel van hierdie span is om die Herstelplan te monitor en om werk af te teken as bevredigend op grond van voorleggings vanaf die distrik.
6.5 Aangesien hierdie Herstelplan finansiŰle implikasies het, moet die program baie noukeurig gemonitor en beheer word. Die onderskeie moniterings- en beheerspanne moet hierdie onderneming in 'n baie ernstige lig beskou. Let daarop dat geen betalings gedoen kan word indien die onderskeie spanne nie al die aspekte van die onderneming afgeteken het nie.
7. Herstel van verhoudings

Gegee dat nie alle opvoeders by alle skole aan die staking deelgeneem het nie, is dit te verwagte dat spanning tussen onderwysers by dieselfde skool kan ontstaan. Dit is uiters noodsaaklik dat die werksverhouding tussen onderwysers samewerkend van aard bly indien ons wil seker maak dat ons leerders nie verder deur die staking benadeel word nie. Dit is dus noodsaaklik dat die prinsipaal, die skoolbestuurspan en die SBL 'n program van stapel moet stuur om verhoudings te herstel waar daar skade aangerig is gedurende die staking.

8. As gevolg van die dringendheid van die situasie sal Fase 2 van die Herstelplan op 30 Julie 2007 'n aanvang neem. Let asseblief op die sperdatums wat in hierdie dokument gegee word vir bepaalde inligting wat ons benodig met betrekking tot die aantal onderwysers en leerders.
9. Baie onderwysers het hulle inkomste verloor en baie leerders is baie erg be´nvloed, en ouers is diep besorg oor die toekoms van hulle kinders. Deur intensiewe gebruik van die oorblywende skooldae van 2007, sowel as vakansiedae en naweke vir selfstudie, kan leerders ondersteun word om sukses te behaal.
10. Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle onderwysers, leerders en ouers.


GETEKEN: S.M. NAICKER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:07:27

Bylae A: Riglyne vir ekstra klasse in geletterdheid ...  (grootte: 34 KB)
Bylae B: Herstelplan fase 1  (grootte: 32 KB)
Bylae C: ... die afhandeling, roete en doel van die onderskeie Bylae ...  (grootte: 7 KB)
Bylae D: Prinsipaal se verslag  (grootte: 13 KB)
Bylae E: Deelnemende onderwysers  (grootte: 14 KB)
Bylae F: Indiwiduele onderwyser se plan: AAO-fase  (grootte: 12 KB)
Bylae G: Septemberprogram: VOO-fase  (grootte: 13 KB)
Bylae H: Distriksverslag  (grootte: 13 KB)
Bylae I: Betaling van toelae  (grootte: 15 KB)