1. Die WKOD het in samewerking met die nasionale Departement van Onderwys, onlangs 'n mediavrystelling uitgereik waarin Fase 1 van die Herstelplan uiteengesit is. Dit het ingesluit die voorsiening van Winterskole gedurende die halfjaar-skoolvakansies en die voorsiening van 'n wye verskeidenheid ondersteuningsmateriaal, insluitend studiegidse, handboeke, pasaangeŽrs en programme op elektroniese en gedrukte media (sien Bylae A). Die meeste van hierdie aktiwiteite het op leerders staatgemaak om self op te tree om seker te maak dat verlore kurrikulumtyd ingehaal word.
2. Ons moet vanuit die staanspoor erken dat ons geen vooruitsig het om die tyd in te haal wat gedurende die onlangse staatsdiensstaking verloor is nie. Ons Herstelplan het egter ten doel om geleenthede vir onderwysers en leerders te skep om hulle aandag te fokus op kritieke aspekte van die kurrikulum wat deur die staking beÔnvloed is. Die Herstelplan is dus 'n opvoedkundige intervensie om die impak van die staking te bemiddel.
3. Ons erken ook dat alle skole nie tot dieselfde mate deur die staking beÔnvloed is nie. Die Herstelplan is dus van toepassing op 'n groep aangewese skole waar geen onderrig en leer vir 'n aaneenlopende tydperk van 10 dae of langer gedurende die staking moontlik was nie.
4. Fase 2 van die Herstelplan sal die tydperk 30 Julie 2007 tot 21 September 2007 dek en sal addisionele onderrigure vir alle grade, sowel as Saterdagklasse en 'n Lenteskool vir graad 12-leerders insluit.
5. Die Herstelplan is vrywillig vir beide leerders en onderwysers, in ooreenstemming met die posisie wat op nasionale vlak tussen die unies en die DvO bereik is. Dit word weerspieŽl in die advertensie wat oor die naweek van 21 - 22 Julie 2007 deur die unies in die gedrukte media geplaas is.
6. Eksamens
6.1 Ons respekteer die feit dat sommige skole reeds eksamen geskryf het. Skole het die opsie om nie die Junie-eksamen te skryf nie of om 'n afgeskaalde weergawe van kontroletoetse te skryf, na oorlegpleging met SBL'e en VRL'e.
6.2 Die skole wat nie eksamens geskryf het nie, of wat nie nou eksamens wil skryf nie, moet die tyd optimaal benut om vir die eksamen in September voor te berei. Skole word aangeraai om die studiegidse te gebruik wat uitgestuur is as deel van die leerondersteuningsmateriaal.
6.3 Alle grade kan 'n oopboekeksamen as 'n oefenlopie gebruik. Leerders in graad 10 en 11 moet in die klas of as huiswerk deur die nasionale voorbeelde werk wat aan skole uitgestuur is.
6.4 Formele assessering in graad 10 en 11 in die NKV vereis een halfjaar-eksamen. Indien leerders nie 'n eksamen in die tweede kwartaal geskryf het nie, moet hulle in die derde kwartaal eksamen skryf om voor te berei vir die finale eksamen en om 'n skoolgebaseerde assesseringskode/-persentasie te verkry.
6.5 HoŽronderwysinrigtings het toegestem om die sperdatum vir die indien van halfjaar-eksamenuitslae uit te stel en sal ook graad 11-uitslae, sowel as finale eksamenuitslae, in berekening bring.
7. Gegee dat nie alle opvoeders by alle skole aan die staking deelgeneem het nie, is dit te verwagte dat spanning tussen onderwysers by dieselfde skool kan ontstaan. Dit is uiters noodsaaklik dat die werksverhouding tussen onderwysers samewerkend van aard bly indien ons wil seker maak dat ons leerders nie verder deur die staking benadeel word nie. Dit is dus noodsaaklik dat die prinsipaal, die skoolbestuurspan en die SBL 'n program van stapel moet stuur om verhoudings te herstel waar daar skade aangerig is gedurende die staking.
8. Onderwysers word versoek om nie werk af te rammel waar dit betrekking het om konseptuele of basiese vaardigheidsontwikkeling nie. Daar is nie kortpaaie vir behoorlike vaslegging nie. Enige stap wat nou uitgelaat word, sal later skade veroorsaak. Daar kan nie van leerders verwag word om take af te handel bloot ter wille van assessering nie.
9. As gevolg van die dringendheid van die situasie sal ons die plan (Fase 2) op 30 Julie 2007 van stapel stuur. Let asseblief op die sperdatums wat in hierdie dokument gegee word vir bepaalde inligting wat ons benodig met betrekking tot die aantal onderwysers en leerders.
10. Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle onderwysers, leerders en ouers.


SIGNED: S.N. NAICKER
HEAD: EDUCATION
DATE: 2007:07:27GETEKEN: S.M. NAICKER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:07:27

Bylae A: Herstelplan Fase 1  (grootte: 32 KB)