1. Die finale lyste van aanbevole boeke vir letterdkundestudie en voorgeskrewe boeke vir graad 7 tot 12 vir 2008 is ingesluit.
2. Die lys boeke vir literatuurstudie vir graad 10-leerders van 2008 bly onveranderd van die lys wat voorgeskryf is vir graad 10-leerders van 2006 en 2007. Omsendbrief 0034/2005 en 0035/2006, van 04/06/2005 en 22/09/2006 onderskeidelik het betrekking. (Sien aangehegte Bylae A.)
3. Onderwysers van graad 11-leerders in 2008 mag letterkundestudieboeke kies uit die WKOD-boekelys vir graad 11-leerders, of enige gepaste titels uit die lyste wat die skole in 2007 ontvang het via Omsendbrief 0060/2006, gedateer 24/11/2006. (Sien aangehegte Bylae B.)
4. Aangeheg by hierdie omsendbrief is die graad 12-lyste van voorgeskrewe boeke, wat ook in Braille geŽksamineer gaan word om kandidate wat gesiggestremd is te akkommodeer. (Sien aangehegte Bylae C.)
5. Kandidate wat die Senior Sertifikaat-eksamen in Mei en Junie 2008 of die Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen in November 2008 gaan skryf, sal geŽksamineer word oor die boeke in die aangehegte lyste van hierdie omsendbrief. Let daarop dat die graad 12-lys vir 2008 vir alle tale dieselfde bly as in 2007. Die lys van titels van nie-amptelike tale sal later beskikbaar gemaak word, aangesien hierdie lys deur die Onafhanklike Eksamineringsraad (OER) opgestel sal word.
6. Die Departement wil graag sy waardering uitspreek teenoor almal wat bygedra het om die lys saam te stel. Spesiale dank is verskuldig aan die voorgeskreweboekekomitees.


GETEKEN: S.M. NAICKER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:08:03

Finale lyste van Literatuurstudie (Afrikaans, IsiXhosa 3de Taal, Dramatiese Kuns en Spraak en Drama)  (grootte: 84 KB)
Final lists of Literacy Study (English, IsiXhosa, Sesotho, Setswana and Dramatic Arts)  (grootte: 136 KB)
Bylae A  (grootte: 425 KB)
Bylae B  (grootte: 125 KB)
Bylae C  (grootte: 16 KB)