1. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) maak gebruik van 'n gekontrakteerde koerierdiens (RT 5-1-2006) om skole in staat te stel om antwoordstelle en eksamenmateriaal vir die Senior Sertifikaat, VOO, AOOS en BOOV aan die WKOD terug te stuur. Dit het egter onder ons aandag gekom dat sekere skole ongebruikte plastieksakke, wat deur die Direktoraat: Eksamens uitgereik is, en die eksamenkoerierdiens gebruik om dokumente wat nie verband hou met eksamen nie, na die WKOD te stuur.
2. Alle skole word hiermee ingelig dat hierdie praktyk gestaak moet word. Sou 'n spesifieke skool die plastieksakke gebruik om nie-eksamenverwante dokumente na die WKOD te stuur, of indien dokumente wat nie met eksamens verband hou nie by die pak ingesluit sou word, sal die volle afleweringskoste (soos per die gewig van die pakket) vir die skool se rekening wees. In sulke gevalle sal die koerierdienskontrakteur aangesŕ word om die afleweringskoste van die skool te verhaal.
3. U samewerking ten opsigte van hierdie kwessie sal waardeer word.


GETEKEN: L.J. ELY
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:07:16