1. Alle belanghebbendes word hiermee ingelig dat die prosedures met betrekking tot die prosessering van die tydelike en plaasvervanger-aanstellings van opvoeders in hersiening geneem is. Die volgende vorms sal voortaan vereis word ten einde voormelde aanstellings te finaliseer vir prosessering:
  • Benoemingsvorm (A3) (Volledig voltooid)
  • Aansoekvorm (A2)
  • Vorm Z56 (in die geval van 'n eerste aanstelling) vir die inbetaling van salaris in 'n bankrekening
  • Gewaarmerkte afskrifte van alle formele kwalifikasies
  • Gewaarmerkte afskrif van identiteitsdokument
2. Elke aanstelling, vir welke tydperk ookal, is 'n aanstelling in eie reg, en vereis 'n afsonderlike, volledige stel aanstellingsdokumente.
3. Onvolledige benoemings sal nie geprosesseer kan word nie en sal aanleiding gee tot die laat betaling van salarisse waarvoor die WKOD nie verantwoordelikheid sal kan aanvaar nie.

U samewerking sal hoog op prys gestel word.GETEKEN: J.H. HURTER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:06:25

Benoemingsvorm (A3)  (grootte: 13 KB)
Aansoekvorm (A2)  (grootte: 11 KB)
Vorm Z56  (grootte: 7 KB)