1. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) het uitgebreide navorsing onderneem oor geletterdheid in die provinsie wat aangedui het dat ons leerders in hierdie opsig ver onder verwagting presteer. Kommer oor die lae geletterdheidsvlakke het gelei tot die versterkte Geletterdheid-en-syferkundigheidstrategie. 'n Sleutelaspek van die strategie is dat leerders aangemoedig moet word om te lees, aangesien navorsing daarop dui dat 'n leerder wat drie keer per week vir twintig of dertig minute by die huis lees sy/haar prestasie met 10% verbeter. Dit is dus duidelik dat 'n leeskultuur in die provinsie bevorder moet word.
2. Ten einde hierdie benadering te ondersteun, stel die WKOD nou van Januarie 2007 verpligte leeslyste bekend. Die leerders se leeslyste moet beide fiksie en nie-fiksie insluit. Alle leerders van graad 4 tot 12 sal deelneem.
3. Die kurrikulumadviseurs vir Tale sal die implementering van hierdie beleid monitor en leeslyste moet tydens alle mondelingmodereringsessies voorgelę word.
4. Hierdie beleid moet by alle skole geďmplementeer word en prinsipale word versoek om seker te maak dat alle onderwysers 'n afskrif van hierdie omsendbrief kry. Meer leiding sal deur die kurrikulumadviseurs vir Tale gegee word.
5. Onderwysers kan leerders versoek om Bylaag A en Bylaag B vir verslaggewing te gebruik, of hulle kan hulle eie vorms ontwerp.
6. Bylaag C kan aan die begin van die jaar gebruik word om leerders se belangstelling in lees te bepaal.
7. Dankie vir u samewerking met betrekking tot die implementering van hierdie strategie, wat onderneem word om te verseker dat leerders genoegsaam geletterd word om suksesvol in hulle studies en die lewe te wees.


GETEKEN: B.K. SCHREUDER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:01:22

Lys van boeke  (grootte: 9 KB)
Bylaag A  (grootte: 32 KB)
Bylaag B  (grootte: 33 KB)
Bylaag C  (grootte: 50 KB)