1. U aandag word gevestig op Omsendbrief 0033/2006 en 0005/2007 waarin die beskikbaarstelling van die Werknemer-ge´nisieerde Skeidingspakket (WGSP) aan werknemers van die WKOD bekendgestel is.
2. Die WGSP is van toepassing op alle werknemers wat permanent aangestel is. Dit sluit persone uit wat tydelik of op 'n vastetermynkontrak aangestel is. Dit sal daardie werknemers wat deur transformasie en herstrukturering geraak word en verlang om die staatsdiens te verlaat die geleentheid bied om aansoek te doen om die WGSP waarvolgens, indien die aansoek goedgekeur word, die werknemer geag sal word uit die diens ontslaan te wees (sien Omsendbrief 0005/2007). Op advies van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens is die belastingimplikasies op 'n "vrywillige bedanking" hoŰr is as 'n "ontslag uit diens". Daar is gevolglik besluit om uitdienstrede met die pakket eerder as 'n ontslag (sonder enige negatiewe konnotasie) as 'n bedanking te beskou. Dit hou dus beter belastingvoordele vir die werknemer in.
3. Dit is belangrik om die volgende definisies van die terme "transformasie" en "herstrukturering" te herhaal:
3.1 "Transformasie" verwys na omstandighede waar daar 'n behoefte is om die aard en voorwaardes van 'n werknemer se voortgesette indienshouding te verander om aan die beginsels vir publieke administrasie soos vervat in artikel 195 van die Grondwet, 1996, uitvoering te gee. In die praktyk sal sodanige omstandighede met die volgende verband hou:
 • Verbetering van die aanwending van hulpbronne
 • Billike voorsiening van openbare dienste
 • Daarstelling van 'n verteenwoordigende werksmag
3.2 "Herstrukturering" hou verband met omstandighede waar die voortgesette indienshouding van 'n werknemer geag word nie in die beste belang van die organisasie te wees nie as gevolg van die volgende:
 • Die herorganisasie en/of verskuiwing van funksies
 • Die behoefte om voorsiening te maak vir die herontplooiing van botallige werknemers.
4. Tydens oorweging van alle aansoeke vir die WGSP, moet die volgende basiese kriteria in berekening gebring word:
 1. Die impak wat die uitdiensstelling van die beampte op die diensleweringsmoontlikhede van die Departement sal hŕ (kritiese poste, skaars vakke, ens.)
 2. Die beampte se bekwaamheid en geskiktheid vir voortgesette indienshouding
 3. Die mate waarin die beampte se diensverlating transformasie en herstrukturering van die Departement sal ondersteun
 4. Die spesifieke redes vir die beampte se versoek
 5. Die vermoŰ van die Departement om die uitgawe ten opsigte van die skeidingspakket (terugbetaling aan die Pensioenfonds, skeidingsalaris, verlofgratifikasie, ens.) te finansier
 6. Die impak van die toestaan van 'n skeidingspakket op die moraal van die ander werknemers
 7. Of die werknemer 'n pos op die diensstaat van die Departement beklee en of hy addisioneel tot die diensstaat gedra word.
5. PROSEDURE VIR DIE VOORLEGGING VAN AANSOEKE

Aansoeke moet soos volg voorgelŕ word:

 1. Werknemers moet die aangehegte aansoekvorm (Bylae A) invul.
 2. Die ingevulde aansoekvorm (Bylae A) moet aan sy/haar lynbestuurder (vlak van direkteur of hoof van inrigting) vir sy/haar kommentaar en/of aanbeveling voorgelŕ word. Die lynbestuurders moet hulle kommentaar en/of aanbeveling by Afdeling B van Bylae A aanbring.
 3. Die lynbestuurder moet die aansoekvorm voorlŕ aan die Personeelkantoor, wat verantwoordelik sal wees vir die verdere prosessering en ko÷rdinering van al die aansoeke.
6. Maak asseblief seker dat al die werknemers aangaande die inhoud van hierdie omsendbrief ingelig word.


GETEKEN: J.H. HURTER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:05:22

Aansoekvorm  (grootte: 28 KB)