1. Skole is ingelig aangaande die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) se Taaltransformasieplan (TTP) in Omsendbrief 0004/2007, wat die plan aangekondig het asook die oriŽnteringswerkswinkels wat in die eerste kwartaal plaasgevind het.
2. Omdat die TTP die nasionale Taal-in-onderwysbeleid van 1997 aanvul asook alle ander relevante wetgewing, met die insluiting van die Nasionale Kurrikulumverklaring (NKV), moet hierdie dokumente ook as bron dien vir die formulering van u skool se Taalbeleid.
2.1 Die nasionale taal-in-onderwysbeleid van 1997 verbind die land tot additiewe tweetaligheid. Oor die algemeen gesproke beteken dit die byvoeging van ander tale tot 'n sterk moedertaalbasis. Besonderhede van hierdie beleid word tans hersien en enige veranderinge sal tot hierdie plan bygevoeg word soos wat die behoefte ontstaan.
2.2 Die Nasionale Taalbeleidsraamwerk (2003), artikel 3(4)(m) van die Wet op Nasionale Onderwysbeled (Wet 27 van 1996)
2.3 Norme en standaarde ten opsigte van die taalbeleid wat gepubliseer is ingevolge artikel 6(1) van die Suid-Afrikaanse Skolewet van 1996
2.4 Artikel 6 en 9 van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika (Wet 108 van 1996)
2.5 Die Pan Suid-Afrikaanse Taalraadwet (Wet 59 van 1955)
2.6 Die Nasionale Kurrikulumverklaring. (NKV) erken die belangrikheid van moedertaalonderrig en maak die volgende stellings:
  • Die addisionele taal moet aangebied word as 'n vak in graad 1.
  • Die huistaal moet steeds gebruik word saam met die addisionele taal vir so lank as moontlik.
  • Alle leerders behoort hulle huistaal en ten minste een addisionele amptelike taal te leer.
  • Leerders word bevoeg in hulle addisionele taal, terwyl hulle huistaal gehandhaaf en ontwikkel word.
  • Benewens die studie dui die NKV aan dat leerders 'n minimum van 3 jaar onderrig in 'n tweede addisionele taal moet ontvang.
2.7 Artikel 5 van die Grondwet van die Wes-Kaap (Wet 1 van 1998)
2.8 Die Wes-Kaapse Talewet (Wet 13 van 1998)
2.9 Die Wes-Kaapse taalbeleid (2005)
2.10 Die Wes-Kaapse Provinsiale Wet op Skoolonderwys (Wet 12 van 1997).
3. Soos in Omsendbrief 0004/2007 aangedui, moet elke skool sy eie formele en gedetailleerde taalbeleid formuleer, dit op skrif stel en dit voorlÍ. Die beleid moet geformuleer word na uitgebreide konsultasie met ouers en met die getekende goedkeuring van die skoolbeheerliggaam.
4. Die OBOS sal op versoek ondersteuning bied aan skole met die ontwerp of formalisering van kontekstueel geskikte taalbeleide.
5. In die geval van probleme of spanning met die oplos van taalbeleidkwessies, sal die WKOD, of sy aangestelde agente reageer op 'n uitnodiging om 'n ondersteunende rol te vertolk totdat onderhandelings voltooi is tot bevrediging van al die partye.
6. Skole sal binnekort 3 kopieŽ van "Taal in die Klaskamer" ontvang om ander ondersteuningsmaatreŽls aan te vul.
7. Skole word versoek om hulle beleid en implementeringsplan voor te lÍ aan hulle kringbestuurder teen 31 Julie 2007. Die WKOD sal dit nagaan en teen 31 Augustus 2007 terugvoer gee.
8. Indien die plan is om 'n nuwe beleid in te faseer wat die behoeftes van die leerders en die skool se vermoŽ om personeel behoorlik te verskaf in ag neem, behoort die infaseringsproses ook uitgespel te word.
9. Skole moet hulle klassifikasie formeel nagaan, bv. "Dubbel-" of "Parallelmedium", en moet in die voorlegging aan die WKOD die huidige of vorige klassifikasie, sowel as die geprojekteerde klassifikasie aandui.
9.1 Die geskrewe beleid moet in detail uitspel hoe die dubbel- of parallel-mediumstelsel sal werk, sodat ouers wat hulle kinders by die skool inskryf verseker kan weet dat daar vir die taalbehoeftes van hulle kinders voorsiening gemaak is. So bv., indien dit die beleid is dat sekere vakke slegs deur middel van 'n bepaalde medium aangebied word in 'n sekere jaar, afhangende van die inskrywingstal of personeelopsies, behoort daardie besonderhede duidelik uiteengesit te word.
10. Die skooltaalbeleid behoort die opskrifte te gebruik soos in die volgende profielvorm:
10.1 Taal/tale van leer en onderrig van die skool (met insluiting vn enige voorbehoude of afwysings soos aangedui in 9.1 hierbo, sodat daar geen onduidelikheid sal wees nie.
10.2 Tale wat as vakke aangebied sal word en die tydtoewysings hiervoor
10.3 Proses vir die hersiening van hierdie beleid (bv. "onderhewig aan jaarlikse hersiening na 'n vergadering met die ouerliggaam")
10.4 Beskerming van die regte van leerders wat reeds op die rol is indien die taalbeleid sou verander, d.w.s. veranderings moet altyd onderhandel word sowel as ingefaseer word
10.5 Taal/tale van assessering
10.6 Taal/tale van kommunikasie met ouers
10.7 Planne om veeltaligheid te ontwikkel
10.8 Planne om die taalaanleerbehoeftes van minderheidsgroepe binne die skool te akkommodeer
10.9 Planne om die status van alle amptelike Suid-Afrikaanse tale by die skool te bevorder
11. Die beleid moet vergesel word van 'n implementeringsplan wat bogenoemde dek, sowel as die volgende:
11.1 Planne vir personeelvoorsiening - sodat in alle taalbehoeftes voorsien kan word deur behoorlik gekwalifiseerde personeel, selfs as dit te doen het met geprojekteerde personeelplanne of teikens
11.2 Planne of teikens om taalkurrikulums en taalvoorsiening in lyn te bring met belangrike voederskole or met daardie skole wat die skool voed.
11.3 Planne en begrotings t.o.v. leer- en onderrigondersteuningsmateriaal om taalprogramme te ondersteun
11.4 Planne om boek te hou van taalversoeke
11.5 Planne vir die bestuur, monitering en gehalteversekering van die implementering van die beleid - dit vereis implementeringskedules en -teikens sodat projeksies verwerklik kan word.
12. Die skooltaalbeleid moet beskikbaar gestel word aan ouers wat beplan om hulle kinders in te skryf, en dit moet deel van die ondertekende toelatingsooreenkoms uitmaak wat gesluit word tydens inskrywing.
12.1 Die skooltaalbeleid en sy implementering sal jaarliks deur die WKOD hersien word.
12.2 Die skool moet rekord hou van al die versoeke deur leerders vir 'n ander taal van leer en onderrig, d.w.s. versoeke waaraan die skool nie kan voldoen nie. Hierdie versoeke moet gereeld na dioe OBOS gestuur word.
13. Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle betrokkenes.


GETEKEN: S.N. NAICKER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:05:23