Die volgende beleid aangaande graadindelings en promosie en progressie by spesiale skole, afdelings en eenhede vir leerders wat leerstoornisse ervaar, sal vervolgens geld:

1. Skole/afdelings/eenhede vir verstandelik erg gestremde leerders asook skole vir leerders op die outisme spektrum
1.1 Alle graadindelings soos bv. "Junior Groep" word hiermee afgeskaf.
1.2 Om eenvormigheid in die sektor te bewerkstellig, sal die volgende graadindelings voortaan vir hierdie leerders geld:

VEG voorskools Jaar 1 (jonger as 5)
VEG voorskools Jaar 2 (5-jariges)
GRONDSLAGFASE
VEG Grondslag Jaar 1
VEG Grondslag Jaar 2
VEG Grondslag Jaar 3
INTERMEDI RE FASE
VEG IntermediÍr Jaar 1
VEG IntermediÍr Jaar 2
VEG IntermediÍr Jaar 3
SENIOR FASE
VEG Senior Jaar 1
VEG Senior Jaar 2
VEG Senior Jaar 3
ARBEIDSGERIGTE FASE
VEG Arbeidsgerigte Onderwys Jaar 1
VEG Arbeidsgerigte Onderwys Jaar 2
VEG Arbeidsgerigte Onderwys Jaar 3

1.3 Die nasionale progressiebeleid sal voortaan op bogenoemde skole van toepassing wees.
1.4 'n Leerder sal slegs een jaar meer tyd in 'n fase gegun word, waarna die leerder na die volgende fase oorgeplaas moet word.
1.5 Indien die skool van mening is dat 'n leerder vir 'n vyfde jaar in 'n fase moet bly, moet by die onderwyshoof met die nodige motivering via die distrikskantoor, daarom aansoek gedoen word.

2. Vaardigheidskole
2.1 Die volgende graadindelings sal voortaan by vaardigheidskole geld:

Graad 7
Graad 8
Graad 9

2.2 Alle ander graadindelings, soos bv. "Graad 8 Spesiaal " word hiermee afgeskaf.
2.3 Die volgende beleid sal geld vir die toelating en plasing van leerders in grade en vir progressiedoeleindes:
2.3.1 'n Leerder sal oorweeg word vir plasing in 'n vaardigheidskool as hy/sy 'n jaar in elk van die Grondslag en die IntermediÍre fases 'n addisionele jaar deurgebring het.
2.3.2 Die leerder moet tot graad 6 in 'n gewone openbare skool by wyse van progressie gevorder het om in 'n vaardigheidskool/-afdeling toegelaat te kan word. Sodanige leerder word dan in Graad 7 in die vaardigheidskool geplaas.
2.3.2 Indien individuele leerders wat nie aan hierdie vereiste voldoen nie, wel vir 'n vaardigheidskool aanbeveel word, moet die direkteur van die betrokke distrikskantoor 'n motivering by die Onderwyshoof indien.
2.4 Indien 'n leerder wat tot Graad 7 in 'n gewone skool gevorder het in 'n vaardigheidskool geplaas sou word, sal die leerder in Graad 8 geplaas moet word tensy die skool van mening is dat die leerder 'n verdere jaar in dieselfde graad moet bly. Dieselfde progressiebeleid vir gewone openbare skole sal vir vaardigheidskole geld. Dit bepaal dat 'n leerder hoogstens vier jaar in 'n onderwysfase mag deurbring. Indien die skool van mening is dat die leerder 'n verdere jaar in die onderwysfase moet bly, moet 'n skriftelike aansoek plus motivering via die distrikskantoor by die Onderwyshoof ingedien word.

3. N-kursusse

Volgens nasionale beleid mag skole met ingang 1 Januarie 2007 nie verder VBO en N-kursusse aanbied nie. Die N2-kursus moet in 2007 en N3-kursus in 2008 uitgefaseer word. Geen N-kursusse mag dus vanjaar vir die eerste keer ingestel word nie.


4. Ander spesiale skole

Dieselfde graadindeling geld by alle ander spesiale skole as vir gewone openbare skole.


5. OLSO-eenhede by hoofstroomskole

Leerders moet op grond van individuele assesserings in grade geplaas word. Indien leerders ernstige intellektuele leerstoornisse ervaar, moet dieselfde graadindelings soos vir VEG-skole gebruik word. Die progressiebeleid vir gewone openbare skole is ook van toepassing op OLSO-eenhede.


6. Jeug- en spesiale jeugsentrums

Leerders moet by toelating geŽvalueer word en in 'n graad geplaas word wat nie meer as twee grade laer is as die leerder se norm-ouderdomsgroep in gewone openbare skole nie. Indien die leerder reeds 18 jaar oud is en nie volgens hierdie beginsel in 'n toepaslike graad geplaas kan word nie, kan die leerder hoogstens in Graad 9 geplaas word. Die kurrikulum moet vir elke leerder volgens sy/haar onderwys- en ontwikkelingsbehoeftes aangepas word. 'n Individuele onderwys- en ontwikkelingsplan moet gevolglik vir elke leerder ontwikkel word.


7. Ouderdom vir skoolverlating vir alle spesiale skole
7.1 Leerders in spesiale skole/afdelings/eenhede moet die skool verlaat aan die einde van die jaar waarin hulle 18 jaar oud word.
7.2 Indien 'n skool van mening is dat 'n leerder ouer as 18 jaar langer in 'n skool moet aanbly om die opvoedkundige program te voltooi en skolasties daarby sal baat, moet daar via die distrikskantoor by die Onderwyshoof aansoek gedoen word. Die aansoek moet ook 'n goeie motivering, wat skriftelik deur die betrokke distriksdirekteur ondersteun word, bevat.

8. SOBIS

Skoolhoofde word versoek om te verseker dat inligting op SOBIS weekliks bygewerk word. SOBIS sal aangepas word om vir bogenoemde beleid voorsiening te maak. U word versoek om u leerders volgens bogenoemde beleid in te deel en SOBIS diensooreenkomstig aan te pas.


9. Bogenoemde beleid geld vanaf die datum van hierdie omsendbrief.


GETEKEN: F.A. BOOYSE
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:04:24