1. Die nasionale Minister van Onderwys het die beleidsdokument, Nasionale Beleid oor Assessering en Kwalifikasies vir Skole in die Algemene-onderwys-en-opleidingsband (AOO) goedgekeur ingevolge artikel 3(4)(1) van die Wet op Nasionale Onderwysbeleid, 1996
2. Die Nasionale Beleid oor Assessering en Kwalifikasies vir Skole in die Algemene-onderwys-en-opleidingsband (AOO) moet met onmiddellike effek in alle skole geďmplementeer word.
3. Hierdie beleid is van toepassing op graad R - 9 en verskaf 'n raamwerk vir assessering en kwalifikasies vir alle openbare skole, privaat skole en gemeenskapsgebaseerde sentrums met leerders wat vir die AOO-band geregistreer is. Dit konsolideer assesseringsbepalings bevat in die Nasionale Kurrikulumverklaring vir graad R - 9 (Skole) (NKV) en moet dus met die NKV saamgelees word.
4. Hierdie beleid herroep die Assesseringsbeleid in die AOO-band, graad R - 9 en BOOV van 1998 en die Raamwerk vir die Assessering en Bevordering van Leerders in graad 9, Interimbeleid, 2003. Dit integreer en konsolideer rekordhouding en verslaggewingsbepalings soos vervat in die Nasionale Protokol oor Assessering, 2005.
5. Die nasionale Departement van Onderwys sal in die tweede kwartaal van 2007 'n gedrukte kopie van hierdie dokument (Gazette 29626), sowel as afskrifte van die Leerarea-assesseringsriglyne (LAAR) vir die AOO aan skole voorsien. Die Grondslagfase se Assesseringsriglyndokument sal, sodra dit gereed is, aan skole gestuur word.
6. Hierdie beleidsdokument is tans net in Engels beskikbaar. Afrikaanse vertalings sal later vanjaar aan skole gestuur word.
7. Maak asseblief seker dat alle beamptes en graad R tot 9-onderwysers hulleself vergewis van die inhoud en implikasies van hierdie beleidsdokument.
8. Die dokument is ook beskikbaar op die assesseringswebtuiste.
9. Om met die implementering te help, sal OBOS-assesseringskoördineerders werkswinkels vir onderwysers reël.


GETEKEN: S.N. NAICKER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:05:09

Nasionale Beleid oor Assessering en Kwalifikasies vir Skole in die Algemene-onderwys-en-opleidingsband  (grootte: 947 KB)
Bylae A: National Policy on Assessment and Qualifications for schools in the General Education and Training Band (GET)  (grootte: 125 KB)