1. Kurrikulumontwikkelingsminuut 0071/2006 het skole ingelig dat die nasionale Departement van Onderwys van voorneme is om 'n nasionale eksamen vir graad 11 in 2007 af te neem. Voorbeeldvraestelle en -memoranda vir graad 11 is saam met Kurrikulumminuut 0038/2007 aan alle skole voorsien. Die nasionale eksamen vir graad 11 is beplan om skole met hul voorbereiding van leerders vir die eerste Nasionale Senior Sertifikaat-eksamens in 2008 te help en die WKOD vra dat alle skole ten volle aan hierdie eksamen sal deelneem.
2. Graad 11-eksamen
2.1 Die Raad van Onderwysministers het aangekondig dat geen formele skriftelike graad 11-eksamens (met uitsluiting van praktiese en kreatiewe opsteleksamens) nie voor 5 November mag plaasvind nie. Dit geld vir eksamens wat nasionaal sowel as op skoolvlak opgestel is.
2.2 Die nasionale Departement van Onderwys het `n gemeenskaplike rooster vir die afneem van die nasionale graad 11-eksamen aan provinsies voorsien. Let op asseblief dat die rooster opgestel is om seker te maak dat Oktober vir leer en onderwys benut word. Verder is die vakke wat vir die Senior Sertifikaat-eksamen geskryf word ook in ag geneem toe op datums en tye vir die graad 11-rooster besluit is.
2.3 Die WKOD sal die graad 11-eksamen in elf vakke asook Huistaal en Eerste Addisionele taal in Afrikaans, Engels, en Xhosa skryf. Dit is verpligtend dat alle skole wat hierdie vakke aanbied, hulle skryf op die spesifieke datums en tye soos op die aangehegte eksamenrooster aangedui is - Bylae A. Skole behoort geskikte vraestelle op te stel in alle ander vakke van hulle skool soos aangedui deur die Vakassesseringsriglyne (Januarie 2007 vgl. http://curriculum.wcape.school.za/site/22/res/view/796). Skole sal vir die stelling van hul eie Letterkunde vraestelle vir die Tale wat deur hul skool aangebied word, ook verantwoordelik wees.
2.4 Die graad 11 nasionale eksamenvraestelle sal die geskikte standaard en omvang vir die eksaminering van hierdie vakke verskaf. Skole is egter verantwoordelik vir die administrasie, toesig, nasien en bekendmaking van uitslae van die graad 11-eksamen. Geen eksterne toesighouers sal deur die WKOD aangestel word nie.
2.5 Skole sal voorsien word van vraestelle vir die verpligte vakke volgens die leerderdata wat aan die CEMIS afdeling van die Direktoraat: Navorsing verskaf is. Skole behoort dus seker te maak dat hierdie data akkuraat is wat betref die getal kandidate wat `n sekere vak skryf. Die Direktoraat: Eksamens sal `n voorlopige skedule aan alle skole voorsien om die korrektheid van die registrasiedata te kontroleer.
2.6 Een vraestel van al die ander NKV-vakke sal ook aan die einde van die eksamen aan skole voorsien word na die voltooiing van die graad 11-eksamen.
2.7 Memoranda vir die verpligte vraestelle sal na die skryf van die vak, moontlik op `n weeklikse basis, aan skole voorsien word. Die vakonderwysers sal verantwoordelik wees vir die nasien van die skrifte en die normale interne modereringsproses behoort in elke skool plaas te vind. Nasien behoort teen 29 November 2007 klaar te wees.
2.8 Vraestel 3 van die Tale wat kreatiewe skryfwerk behels, moet voor die aanvang van die formele eksamen geskryf word. Verdere detail sal binnekort voorsien word.
3. Moderering
3.1 Die WKOD sal `n steekproef van die eksamenskrifte vir die verpligte vakke in Desember 2007 modereer.
3.2 Skole sal gevra word om 9 skrifte van elke vak te verpak, insluitend drie van die boonste, drie van die gemiddelde en drie van die laagste presteerders. Skole behoort leerders van verskillende klasse in hierdie steekproef in te sluit.
3.3 Die verpakte skrifte sal deur die koerierdiens van die Direktoraat: Eksamens opgelaai word en aan `n sentrale modereringslokaal in Kaapstad afgelewer word. Meer besonderhede sal deur die Direktoraat: Eksamens verskaf word.
3.4 Moderering sal deur provinsiale en OBOS-vakkundiges gedoen word.
4. Rekordering en rapportering
4.1 Rekordering van formele assesseringtake insluitend die finale eksamen behoort gedoen te word volgens die Bylae tot die beleidsdokument, die Nasionale Senior Sertifikaat 'n kwalifikasie op vlak 4 van die Nasionale Kwalifikasieraamwerk (NKR) aangaande die Nasionale Protokol vir Rekordering en Rapportering (Graad R - 12). Regeringskoerant no. 29467, Desember 2006 (Sien Omsendbrief 0011/2007).
4.2 Punte behoort dus op `n finale skedule aangeteken te word en persentasies behoort aan ouers gerapporteer word. Voorbeelde van puntelyste, skedules en rapportkaarte is in die Nasionale Protokol vir Rekordering en Rapportering voorsien. Meer besonderhede sal binnekort voorsien word.
5. Terwyl ons die Nasionale Senior Sertifikaat van 2008 nader, is dit belangrik dat skoolhoofde seker maak dat leerders die assessering van die kurrikulum in `n ernstige lig beskou. Die graad 11-eksamen sal skole `n vroeŽ aanduiding gee van die potensiaal van die huidige leerders wat die eerste Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen in 2008 gaan aanpak. Dit is `n geleentheid vir ons almal om uit die ondervinding te leer en in die toekoms die nodige ondersteuning te gee.
6. Maak asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief sowel as die rooster aan u onderwysers en leerders bekend.


GETEKEN: S.M. NAICKER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:05:11

Bylae A  (grootte: 13 KB)