1. Die WKOD is daartoe verbind om te verseker dat die opening van skole aan die begin van die skooljaar doeltreffend bestuur word. Aan die begin van die eerste skoolkwartaal is skole (en prinsipale) dan ook dikwels afhanklik van die bystand van Departementele personeel. Dit is uiters noodsaaklik dat kwessies wat die skool negatief raak op hierdie tyd vinnig opgelos sal word.
2. Dit volg dus dat dit van die uiterste belang is dat personeel wat skole bedien, (veral kringbestuurders gegewe die sleutelrol en funksie wat hulle vervul), beskikbaar moet wees vir skole aan die begin van elke skooljaar.
3. Alle direkteure en toesighouers moet dus uiters omsigtig optree wanneer hulle oorweeg om jaarlikse/opgehoopte verlof gedurende die Desember-Januarie-periode toe te staan en/of wanneer die verlofrooster van 'n direktoraat of OBOS opgestel word. Personeel wat skole bedien, veral kringbestuurders, moet onder normale omstandighede nie toegelaat word om jaarlikse/opgehoopte verlof te neem wanneer skole vir die nuwe jaar open nie. Hierdie personeel moet vir skole beskikbaar wees vanaf ten minste een week voor die skole open. Alle jaarlikse/opgehoopte verlof van personeel wat skole bedien, moet dus eindig nie later nie as een week voor die skole open.
4. Direkteure word vriendelik versoek om bogenoemde onder die aandag van alle personeel te bring.


GETEKEN: R.B. SWARTZ
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:04:23