1. Goedkeuring is verleen vir die verhoging van die volgende beurse, terugwerkend vanaf 1 April 2007:
1.1 Die maksimum losiesbeurse betaalbaar aan hulpbehoewende leerders in koshuise verbonde aan openbare gewone skole word vanaf R4 480-00 na R4 704-00 per leerder per jaar verhoog.
1.2 Die maksimum vervoer- en privaatlosiesbeurse betaalbaar aan hulpbehoewende leerders in die Weskus & Wynland-, Suid-Kaap- en Breederivier & Overbergstreke word verhoog vanaf R1 044-00 na R1 096-00 per leerder per jaar.

L.W. Hierdie beurse word bereken volgens die goedgekeurde middeletoets en kriteria wat in Omsendbriewe 0143/1998 van 6 November 1998 en 0029/2001 van 13 Maart 2001 uiteengesit is.

2. Goedkeuring is ook verleen vir die verhoging van die volgende personeelsubsidies terugwerkend vanaf 1 April 2007:
2.1 Die personeelsubsidie betaalbaar aan openbare skole met 'n leerderinskrywing van minder as 201 leerders vir die inkoop van administratiewe-/skoonmaakdienste word van R300-00 tot R315-00 per leerder per jaar verhoog.
2.2 Die personeelsubsidie betaalbaar aan openbare koshuise met 'n inskrywing van minder as 50 kosgangers vir die inkoop van voedselvoorsienings-/skoonmaakdienste word van R4 155-00 tot R4 363-00 per leerder per jaar verhoog.
2.3 Die personeelsubsidie betaalbaar aan kerk/privaatkoshuise vir die inkoop van voedselvoorsienings-/skoonmaakdienste word van R1 045-00 tot R1 098-00 per leerder per jaar verhoog.
3. Die agterstallige bedrae ten opsigte van die reeds goedgekeurde losies-, vervoer- en privaatlosiesbeursaansoeke en vir die betaling van personeelsubsidies met ingang van 1 April 2007 sal dienooreenkomstig betaal word.
4. Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle betrokkenes en die lede van die beheerliggaam.


GETEKEN: L.J. ELY
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:05:09