1. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) onderneem tans 'n spesiale projek om een handboek per graad 12-leerder vir elk van hulle sewe vakke te voorsien.
2. Die projek ondersteun die implementering van die Nasionale Kurrikulumverklaring in graad 12 in 2008. Skole is van hierdie projek in kennis gestel in Kurrikulumontwikkelingminuut 0026/2007.
3. Uitgewers is uitgenooi om hulle handboeke en onderwysershandleidings uit te stal by boekfeeste wat van 28 Mei tot 7 Junie 2007 in die OBOS-distrikte gehou sal word. Kurrikulumamptenare sal vir elke vak 'n aanbieding van 'n halfuur lewer oor seleksiebeginsels. Onderwysers word aangeraai om die aangehegte handboeklyste saam te neem na die boekfeeste en om die geleentheid te benut om die seleksie van boeke met kollegas te bespreek. 'n Kurrikulumontwikkelingminuut sal binnekort aan skole gestuur word met besonderhede van die lokale en tye vir die boekfeeste.
4. Hierdie omsendbrief word vergesel van die nasionale boeklyste vir die graad 12-vakke waarvoor handboeke beskikbaar is. 'n Nasionale seleksiespan bestaande uit departementele amptenare, vakbondamptenare en onderwysers het die boeke deurgegaan op grond van 'n wye reeks kriteria, insluitende versoenbaarheid met die NKV. Handboeke moet dus uit die aangehegte lyste (Bylae A) gekies word. Die WKOD sal nie betaal vir boeke wat nie uit hierdie lyste gekies is nie.
5. Let asseblief daarop dat die aangehegte DvO-lyste nie handboeke vir die volgende vakke bevat nie:

Landboubestuurspraktyke, Landboutegnologie, Ontwerp, Visuele Kunste, Amptelike tale op Tweede Addisionele Taal-vlak, Siviele Tegnologie, Elektriese Tegnologie, Skeepvaartkunde, Maritieme Ekonomie. 'n Strategie vir die ondersteuning van hierdie vakke word oorweeg.

Skole wat bewus is van geskikte LOOM vir hierdie vakke moet asseblief met die Direkteur van Kurrikulumontwikkeling skakel.

6. Nie-amptelike tale sal deur die OER geŽksamineer word. LOOM vir hierdie vakke sal bespreek word by 'n vergadering soos per Kurrikulumontwikkelingminuut 0046/2007.
7. Hierdie projek maak nie voorsiening vir voorgeskrewe literatuur vir die tale nie, aangesien die nasionale voorgeskreweboekelyste slegs van 2009 geÔmplementeer sal word.
8. Vind asseblief aangeheg die volgende:
Bylae A - Katalogus van graad 12-handboeke 
          soos goedgekeur deur die DvO
Bylae B - Kriteria vir die seleksie van boeke vir graad 12 
Bylae C - Rekwisisievorm
Bylae D - Handboekterugvorderingsvorm 
9. Skole moet hulle keuse vir elke vak maak en die WKOD daarvan in kennis stel deur die rekwisisievorm (Bylae C) in te vul. Hierdie rekwisisievorm vereis die volgende van skole:
(a) Kies 2 titels in voorkeurvolgorde (eerste en tweede keuse) vir elke vak.
(b) Gee die aantal leerders wat vir elke vak in 2008 verwag word.
(c) Gee die aantal onderwysersgidse wat vir elke vak in 2008 benodig word.
(d) Let daarop dat die bestelling vir graad 12 in 2008 nie die inskrywing vir graad 12 in 2007 met meer as 10% mag oorskry nie tensy 'n spesiale motivering aan die Direkteur: Kurrikulumontwikkeling gestuur word en dit voor 15 Junie 2007 goedgekeur word.
(e) Nomineer een goedgekeurde boekverskaffer, wat dan deur die WKOD gekontrakteer sal word om die boeke af te lewer. 'n Bygewerkte lys van goedgekeurde verskaffers is in Logistiekediensteminuut 0027/2006 van 17 November 2006 gegee.
10. 'n Rekwisisievorm (Bylae C) en die terugvorderingsplan (Bylae D) moet deur die prinsipaal en die voorsitter van die beheerliggaam onderteken word en teen 12 nm op 22 Junie 2007 per hand of via die posdiens by die volgende adres ingedien word:
Vir aandag: Mnr A. Engel
Spesiale Projek: Graad 12-handboeke
Onderwys-multisentrum, Privaatsak X14, KUILSRIVIER,7579

Let asseblief daarop dat die WKOD nie sal betaal vir laat bestellings nie.

11. Sodra die boeke afgelewer is, moet hulle op die skool se inventaris aangebring word en op die eerste skooldag van 2008 aan leerders voorsien word. Leerders moet instruksies kry oor hoe om na die boeke om te sien en 'n plan moet opgestel word om die boeke aan die einde van die jaar terug te vorder. WKOD-amptenare sal die implementering van hierdie vereistes moniteer wanneer hulle skole besoek. Die WKOD voorsien graag hierdie handboeke aan skole en vertrou dat hulle met vrug aangewend sal word om die gehalte van onderwys te verbeter.


GETEKEN: S.M. NAICKER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:05:10

Bylae A  (grootte: 99 KB)
Bylae B  (grootte: 53 KB)
Bylae C  (grootte: 19 KB)
Bylae D  (grootte: 7 KB)