1. Die nasionale Departement van Onderwys het die volgende kategorieŽ leerders geskep, wat ingevolge die beleidsdokument, National Senior Certificate: A qualification at Level 4 on the National Qualifications Framework (NQF), kwalifiseer vir toegewings gedurende 2008 wanneer die eerste Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen plaasvind:
1.1 Dowe kandidate
1.2 Kandidate met afasie en disleksie
1.3 Kandidate wat 'n wiskundige leerstoornis ondervind, soos diskalkulie
2. Kandidate wat bogenoemde stoornisse ondervind, sal soos volg geakkommodeer word:
2.1 'n Dowe kandidaat hoef slegs een amptelike taal aan te bied, en kan die taal op Eerste Addisionele Taal-vlak aanbied, mits 'n ander vak uit Groep B in plaas van die tweede amptelike taal aangebied word. Hierdie toegewing is slegs van toepassing indien die kandidaat voldoen aan die bevorderingsvereistes soos bepaal in paragraaf 11 (1) (e) van die National Senior Certificate: A qualification at Level 4 on the National Qualifications Framework (NQF).
2.2 Kandidate met afasie of disleksie hoef nie meer as een amptelike taal aan te bied nie, en kan die taal op Eerste Addisionele Taal-vlak aanbied, mits 'n ander vak uit Groep B in plaas van die tweede amptelike taal aangebied word.
2.3 Kandidate wat 'n wiskundige leerstoornis soos diskalkulie ondervind, kan vrygestel word van Wiskundige Geletterdheid of Wiskunde, mits 'n ander vak uit Groep B in plaas van Wiskundige Geletterdheid of Wiskunde aangebied word. Hierdie toegewing is slegs van toepassing indien die kandidaat voldoen aan die bevorderingsvereistes soos bepaal in paragraaf 11 (1) (e) van die National Senior Certificate: A qualification at Level 4 on the National Qualifications Framework (NQF).
3. Kandidate wat tans in graad 10 en 11 is, sal slegs vir die bogenoemde toegewings oorweeg word indien hulle voor 5 Oktober 2007 direk by die Direktoraat: Eksamens van die Wes-Kaap Onderwysdepartement aansoek gedoen het.
4. Vanaf 2008 moet aansoeke vir bogenoemde toegewings gedoen te word binne twee maande nadat 'n leerder graad 10 begin het.
5. Alle versoeke moet gestaaf word deur evaluerings van leerstoornisse soos onderneem deur die ondersteunende strukture van die OBOS.
6. Die finale besluit om 'n toegewing toe te staan, berus by die Hoof van Onderwys.


GETEKEN: S.M. NAICKER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:05:07

National Senior Certificate: A qualification at Level 4 on the National Qualifications Framework (NQF)  (grootte: 293 KB)