1. In Omsendbrief 0129/2000 van 3 Oktober 2000 oor die administrasie van die toelating van leerders tot skole het die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) dit onder skole se aandag gebring dat dit noodsaaklik is dat skole rekordstelsels moet skep wat basiese inligting oor leerders bevat wat van tyd tot tyd deur die skool self en die WKOD benodig word.
2. Een van die rekordstelsels is die bywoningsregister vir leerders. Dit het onder die WKOD se aandag gekom dat sommige skole steeds nalaat om skoolbywoningsregisters by te hou.
3. Prinsipale word weereens daaraan herinner dat die byhou van 'n bywoningsregister vir leerders verpligtend is. Prinsipale moet hul skooldag so indeel dat 'n tyd aan die begin van die skooldag ingepas word om aan klasopvoeders die geleentheid te gee om sodanige bywoningsregister vir leerders te voltooi en by te hou. 'n Kwartaallikse opsomming van die bywoningsregister vir leerders (Bylae A) moet elektronies gestuur word aan die Direkteur: Onderwysnavorsing by e-posadres mpohl@pgwc.gov.za. 'n Kopie moet aan u kringbestuurder gestuur word vir rekorddoeleindes. Skole sonder e-posfasiliteite moet drukstukke indien. Die registers moet ook permanent ter insae lÍ vir amptenare van die WKOD. Beamptes van die WKOD sal van tyd tot tyd skole besoek om te bepaal of hierdie registers en ander rekords behoorlik bygehou word.
4. Soos in Omsendbrief 0097/2002 van 8 Augustus 2002 oor die beleid ten opsigte van teenwoordigheids- en tydaf-registers vir opvoeders en staatsdienspersoneel uiteengesit, moet daar ook 'n bywoningsregister vir opvoeders bygehou word. Die byhou van sodanige register is ook verpligtend.
5. Afskrifte van die bywoningsregister vir leerders en vir opvoeders is aan skole voorsien met die versoek dat hulle dit self dupliseer. Daar word egter nou gereŽl dat 'n voorraad van die registers gedruk en aan OBOS'e beskikbaar gestel word. Prinsipale kan dit teen die einde van Mei 2007 van hul plaaslike OBOS aanvra.
6. Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle personeel- en beheerliggaamlede.


GETEKEN: J.H. LYNERS
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:05:07

Bylae A  (grootte: 12 KB)