1. Hierdie omsendbrief benadruk weer die inhoud van Omsendbrief 0047/2006, wat die gebruik van blou of swart ink gedurende eksamens behandel het. Dit het weer tydens die nasiening van Senior Sertifikaat-skrifte onder die aandag van die Direktoraat: Kurrikulumontwikkeling van die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) gekom dat sommige kandidate nog steeds 'n potlood gebruik om vrae in die Senior Sertifikaat-eksamen, veral in Wiskunde en Rekeningkunde, te beantwoord.
2. Hoewel die argument meriete het dat 'n potlood kandidate in staat stel om foute in die eksamenvraestelle uit te vee, bepaal die beleid van die nasionale Departement, die WKOD en Umalusi ten opsigte van die aflÍ van die Senior Sertifikaat-eksamen duidelik dat geskrewe vrae slegs in swart of blou ink beantwoord moet word en dat vrae wat in potlood beantwoord word nie nagesien mag word nie.
3. Die Departement versoek dat die gebruik van potlode deur kandidate wat eksamen aflÍ, beperk moet word tot sketse, tekeninge, diagramme, rofwerk, tekene-eksamens en die musiekeksamens wat harmonie en komposisie betref, en waar dit ookal op 'n eksamenvraestel aangedui word dat 'n kandidaat 'n potlood moet gebruik. Geen ander antwoorde mag in potlood geskryf word nie.
4. Eksaminators en nasieners sal in kennis gestel word om antwoorde te ignoreer wat in potlood geskryf word waar die kandidaat swart of blou ink moes gebruik het. Punte sal onder geen omstandighede aan sulke antwoorde toegeken word nie.
5. Aangesien hierdie inligting uiters noodsaaklik is vir Senior Sertifikaat-kandidate, moet u asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van al die onderwysers en graad 10 tot 12-leerders in u skool bring.


GETEKEN: AP CLAUSEN
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:04:16