1. Die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 (Wet 84 van 1996), soos gewysig (SASW), is verder gewysig deur die Wysigingswet op Onderwyswette, 2005 (Wet 24 van 2005). Hierdie wysigings het op 26 Januarie 2006 van krag geword, wat die datum was waarop die wysiging in die Staatskoerant (No. 28426 van 26 Januarie 2006) verskyn het.
2. Die gewysigde SASW definieer skoolgeld soos volg:

"Skoolgeld beteken skoolgeld soos beoog in artikel 39 en sluit in enige vorm van bydrae van 'n monetÍre aard wat gemaak of betaal word deur 'n persoon of liggaam met betrekking tot die bywoning of deelname van 'n leerder aan 'n program van 'n openbare skool."

2.1 Die Wysigingswet op Onderwyswette, 2005 (Wet 24 van 2005) het onderafdelings (5) en (6) by artikel 39 van die SASW gevoeg. Hierdie twee onderafdelings lees soos volg:

"(5) Geen openbare skool mag enige registrasie-, administrasie- of ander gelde hef, buiten skoolgeld soos beoog in afdeling 1 nie; en

(6) 'n Openbare skool mag nie die ouer van 'n leerder by die skool verskillende skoolgeld vra op grond van die kurrikulum of buitemuurse kurrikulum in dieselfde graad nie."

3. Bogenoemde wysigings het die volgende implikasies vir skole:
3.1 Ingevolge artikel 39(5) van die SASW mag geen openbare skool enige registrasie-, administrasie- of ander gelde buiten skoolgeld hef nie. Dit beteken dat 'n skool die skoolgeld moet bepaal in ooreenstemming met artikel 38 van die SASW en die skoolgeld wat op hierdie manier bepaal word moet die enigste geld wees wat deur ouers betaalbaar is. Geen addisionele gelde soos registrasiegeld, administrasiegeld of enige ander gelde mag deur ouers betaalbaar wees nie.
3.2 Ingevolge artikel 39(6) van SASW mag skole nie die ouer van 'n leerder verskillende skoolgeld vra op grond van die kurrikulum of buitemuurse kurrikulum in dieselfde graad nie. Dit beteken dat skole verskillende skoolgeld mag vra vir verskillende grade, indien dit so besluit sou word deur die vergadering van ouers ingevolge artikel 38 van SASW. (Daar word voorsien dat skole byvoorbeeld kan bepaal dat die onderrig van graad 12-leerders duurder is as van graad 8-leerders en om hierdie rede verskillende skoolgeld vir graad 8 en graad 12 bepaal.)

Skole mag egter nie op grond van die kurrikulum of buitemuurse kurrikulum wat in die skoolprogram aangebied word verskillende skoolgeld vra vir leerders in dieselfde graad nie. Dit beteken dat 'n skool wat addisionele vakke en buitemuurse aktiwiteite vir 'n bepaalde graad aanbied, dieselfde skoolgeld moet vra vir al die leerders in daardie graad, ongeag of die leerders aan die addisionele vakke en buitemuurse aktiwiteite wat deur die skool aangebied word, deelneem of nie.

'n Leerder wat nie al die vakke neem nie of wat nie aan die buitemuurse kurrikulumaktiwiteite deelneem wat in die skoolprogram aangebied word nie, moet dieselfde skoolgeld betaal as die leerder wat daaraan deelneem. Dit is nie van toepassing op vakke of buitemuurse aktiwiteite wat nie deel is van die skoolprogram nie.

Indien 'n skool sou besluit op vakke of buitemuurse aktiwiteite wat nie deel uitmaak van die normale skoolprogram vir 'n bepaalde jaar nie, kan sulke vakke en aktiwiteite befonds word uit fondsinsamelingsprojekte of deur addisionele bydraes van ouers te versoek. Deelname aan en enige bydrae tot sulke geleenthede moet egter vrywillig wees.

4. Skole wat tot geenskoolgeldskole verklaar is, mag ook nie addisionele gelde hef vir kurrikulum- of buitemuurse kurrikulumaktiwiteite wat in die skoolprogram aangebied word nie, insluitend koste wat verband hou met uitstappies, materiaal, ens. wat vir hierdie vakke en aktiwiteite vereis word. Dit is egter ook nie van toepassing op vakke of buitemuurse aktiwiteite wat nie deel is van die skoolprogram nie.
5. Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle betrokkenes.


GETEKEN: L.J. ELY
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:03:26

Education Laws Amendment Act, 2005 (Act 24 of 2005)  (grootte: 215 KB)