1. Vanaf Januarie 2008 sal graad 12-leerders hulle voorberei om binne die raamwerk van die Nasionale Kurrikulumverklaring (NKV) vir die Nasionale Senior Sertifikaat te kwalifiseer. Die NKV sal dus vanaf 2008 ten volle in alle grade ge´mplementeer wees.
2. Voorsiening is gemaak vir die aankoop van handboeke deur middel van die Norme-en-standaardebefondsing wat elke jaar aan skole toegeken word om die implementering van die NKV te ondersteun.
3. Daarbenewens is fondse deur middel van spesiale projekte beskikbaar gemaak vir handboeke en ander leer- en onderrigondersteuningsmateriaal (LOOM) vir Tale, Wiskunde en Wetenskap vir sommige grade, in ooreenstemming met die provinsiale prioriteit vir die ontwikkeling van leerders ingevolge die Menslikekapitaal-ontwikkelingstrategie.
4. Vanaf 2008 word daar verwag dat elke leerder van graad 1 tot graad 12 ten minste een handboek (uitgesluit werkboeke) per leerarea of vak sal hŕ.
5. Dit beteken dat skole hulle toegekende Norme-en-standaardefondse oordeelkundig moet gebruik en die voorsiening van handboeke daaruit moet prioritiseer.
6. Skole moet ook doeltreffende LOOM-behoudmaatreŰls instel. (Verwys in hierdie verband na Kurrikulumontwikkelingminuut 0102/2006 oor die bestuur van handboeke wat aan skole verskaf is.)
7. Skole wat nog nie die punt bereik het waar elke leerder 'n handboek in elke leerarea of vak het nie, moet 'n plan optrek om hierdie uitslag te bereik en met die betrokke amptenare by hulle OBOS skakel vir advies en ondersteuning.
8. Navrae aan Hoofkantoor moet gerig word aan die Hoofonderwyskundige: VOO by telefoonnommer: 021 467 2630 of by e-pos: tcessmit@pgwc.gov.za; of aan die Hoofonderwyskundige: AOO by telefoonnommer: 021 467 2619 of by e-pos: mcameron@pgwc.gov.za.


GETEKEN: S.NAICKER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:03:26