1. AGTERGROND
1.1 Prinsipale en skoolbeheerliggame word hiermee in kennis gestel dat die Wet op die Indiensneming van Opvoeders,1998 (Wet 76 van 1998) gewysig is deur die invoeging van artikel 6A, soos uitgevaardig in die Wysigingswet op Onderwyswette, 2002 (Wet 50 van 2002). Hierdie wysiging maak voorsiening vir die aanstelling van werklose en nuutgekwalifiseerde opvoeders in poste sonder die aanbeveling van die skoolbeheerliggaam.
1.2 Opvoeders wat die Vrywillige Skeidingspakket (VSP), volgens RAVO Resolusie 3/1996, gedurende 1996, 1997 en 1998 aanvaar het, of wat ontslaan is as gevolg van swak gesondheid, sal nie in ag geneem word vir herindiensneming ingevolge artikel 6A van die Wet op die Indiensneming van Opvoeders, 1998 (Wet 76 van 1998) nie.
1.3 Opvoeders wat op eie versoek hul diens beŽindig het deur vroeŽ aftrede of wat ontslaan is as gevolg van swak gesondheid en wat die geleentheid gehad het op 'n uitgebreide loopbaan in die onderwys mag nie vir heraanstelling oorweeg word nie. Hulle heraanstelling word ingevolge hoofstuk B, paragraaf 2.3 van die PersoneeladministrasiemaatreŽls beskou as nie in die belang van die Staat nie. Gevolglik sal hulle nie oorweeg word vir aanstelling ingevolge artikel 6A van die Wet op die Indiensneming van Opvoeders, 1998 (Wet 76 van 1998) nie.

2. MAATREňLS (BREň BEGINSELS)
2.1 In die geval van opvoeders wat vir die eerste keer benoem of heraangestel word na 'n diensonderbreking van een of meer jaar, kan die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD):
2.1.1 aansoeke van aansoekers ontvang wat vir die eerste keer aansoek doen of wat terugkeer na 'n diensonderbreking;
2.1.2 die aansoek verwerk en opweeg teen die beskikbare vakante poste; en
2.1.3 aanstellings by 'n skool maak, onderworpe aan paragraaf 3 hieronder.
2.2 Let daarop dat voorkeur verleen sal word aan die aanstelling van nuutgekwalifiseerde opvoeders bo opvoerders met 'n onderbreking in diens.

3. PROSEDURE MET BETREKKING TOT HIERDIE AANSTELLINGS
3.1 Hierdie aanstellings mag slegs gemaak word nadat die WKOD:
3.1.1 met die betrokke beheerliggaam beraadslaag het oor die spesifieke pos en die vereistes daaraan verbonde; en
3.1.2 verseker het dat die aansoeker aan al die vereistes vir die pos voldoen en oor die voorgeskrewe kwalifikasies beskik.
3.2 Dit is belangrik om kennis te neem dat die WKOD die nuwe artikel 6A soos volg gaan imple-menteer:
3.2 Indien 'n pos vakant is op 'n inrigting se diensstaat en die skoolbeheerliggaam versuim om 'n benoeming binne die voorgeskrewe tydperk van twee maande in te dien, of geen benoeming indien nie, sal die WKOD volstrekte voorkeur verleen aan nuutgekwalifiseerde opvoeders vir aanstelling in die opvoederspos voordat die aanstelling van werklose of tydelike opvoeders oorweeg sal word. In alle gevalle sal hierdie aanstellings plaasvind sonder die aanbeveling van die skoolbeheerliggaam.
3.2.1 Indien 'n WKOD-befondsde pos tydelik gevul word en die skoolbeheerliggaam versuim om 'n nominasie binne die voorgeskrewe tydperk van twee maande in te dien, sal die Onderwyshoof die huidige tydelike posbekleŽr sonder die aanbeveling van die skoolbeheerliggaam in 'n permanente hoedanigheid aanstel, indien hy/sy aan al die vereistes van die pos voldoen.
3.2.3 Hierdie aanstellings sal departementeel geskied, dit wil sÍ sonder die waarneming en inspraak deur werknemersunies of skoolbeheerliggame.
3.2.4 Kennis moet ook geneem word dat die WKOD die aanstellings sal maak met die inagneming van Artikel 6(3) (gelyke werksgeleenthede) van die Wet op die Indiensneming van Opvoeders.

4. OPVOEDERS WAT VIR HERINDIENSNEMING KWALIFISEER
4.1 Wyl voorkeur verleen sal word aan nuutgekwalifiseerde opvoeders, moet prinsipale en skoolbeheerliggame daarop let dat opvoeders met 'n diensonderbreking in 'n orde van geskiktheid en senioriteit, gebaseer op hulle aantal jare diens, oorweeg sal word.
4.2 Slegs opvoeders wat in die Wes-Kaapprovinsie woonagtig is, sal oorweeg word vir aanstelling soos uitengesit in artikel 6A. Daarbenewens moet alle aanstellings gemaak word met inagneming van die diensbillikheidsbeleid.
4.3 Opvoeders met 'n onderbreking in diens sal in rangorde geplaas word ingevolge die volgende wanneer hulle geskiktheid vir aanstelling oorweeg word:
4.3.1 Werklose en tydelike opvoeders en/of opvoeders wat nie die geleentheid gehad het om 'n uitgebreide onderwysloopbaan te beoefen nie en diegene wie se diens nie deur die werkgewende departement as gevolg van wangedrag of drostery gedurende die afgelope twee jaar beŽindig is nie
4.3.2 Opvoeders wat nie bedank het gedurende die twee jaar voor die aanstellingsdatum van die pos nie
4.3.3 Ander tydelike of werklose opvoeders, dit wil sÍ opvoeders wat gedurende die vorige twee jaar ontslaan is, gedros of bedank het
4.3.4 Werklose opvoeders wat vir die Onderlinge Ooreengekome Skeidingspakket (OOSP) van 2001 of die Skeidingspakket (SP) van 2003 aansoek gedoen en dit ontvang het.

5. GOEDKEURING VAN NOMINASIES

Die gesag om nominasies goed te keur ingevolge artikel 6A berus by die senior kringbestuurders verbonde aan die onderskeie onderwysbestuur-en-ontwikkelingsentrums (OBOS'e).


6. ALGEMEEN
6.1 Prinsipale word versoek om 'n afskrif van hierdie omsendbrief aan die voorsitters van die skoolbeheerliggame te gee om te verseker dat hulle bewus is van hierdie wysiging.
6.2 Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle opvoeders in u inrigting, kantoor of direktoraat, insluitende diegene met verlof, en laat hulle ontvangs daarvan erken deur dit te onderteken en te dateer.


GETEKEN: J.H. HURTER
HOOF: ONDERWYS
DATUM: 2007:03:16

Education Laws Amendment Act, 2002 (Act 50 of 2002)  (grootte: 779 KB)